P8a3r9s2a

parsa.h.r

آنکه میفهمد چه می گویم کجاست ؟
https://instagram.com/hamed_8392

هر که آمد اندکی ما را پریشان کرد و رفت

هر که آمد اندکی ما را پریشان کرد و رفت

۴ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
چای گیجی وسط کافه ی دنیا بودم!☕️ قند لبخند تو پیش همه محبوبم کرد❣ دور کردند تورا تا که مرا سرد کنند، تلخی بی کسی ام قهوه ی مرغوبم کرد!😍 #علیرضا_آذر

چای گیجی وسط کافه ی دنیا بودم!☕️ قند لبخند تو پیش همه محبوبم کرد❣ دور کردند تورا تا که مرا سرد کنند، تلخی بی کسی ام قهوه ی مرغوبم کرد!😍 #علیرضا_آذر

۱ هفته پیش
4K
به مردم چون پناه آوردم از تنهایی ام دیدم که از تنها شدن جانکاه تر احساس تنهایی ست.

به مردم چون پناه آوردم از تنهایی ام دیدم که از تنها شدن جانکاه تر احساس تنهایی ست.

۱ هفته پیش
3K
دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است جان را هوای از قفس تن پریدن است

دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است جان را هوای از قفس تن پریدن است

۱ هفته پیش
3K