۱۸ تیر 1398
2K
چقـــدر کم توقع شده ام …. نه آغوشت را می خواهـــم ، نه یک بوســـه نه حتـــی بودنت را … همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است… مرا به آرامش می رسانــد ...

چقـــدر کم توقع شده ام …. نه آغوشت را می خواهـــم ، نه یک بوســـه نه حتـــی بودنت را … همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است… مرا به آرامش می رسانــد حتــی اصطکــاک سایه هایمـــان … ۹۸/۰۴/۱۲......چهارشنبه...ساعت ۷ بعداژظهر

۱۲ تیر 1398
2K
The worst feeling isn’t being lonely but being forgotten by someone you can’t forget. بدترین احساس تنها موندن نیست ، فراموش شدن به وسیله کسی هست که تو نمیتونی فراموشش کنی

The worst feeling isn’t being lonely but being forgotten by someone you can’t forget. بدترین احساس تنها موندن نیست ، فراموش شدن به وسیله کسی هست که تو نمیتونی فراموشش کنی

۱۲ تیر 1398
2K
to tell someone howmuch you love, how much you care. Because when they””regone, no matter how loud you shout and cry, they won””thear you anymore به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه ...

to tell someone howmuch you love, how much you care. Because when they””regone, no matter how loud you shout and cry, they won””thear you anymore به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی ...

۱۲ تیر 1398
2K
Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز. ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز. ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

۱۲ تیر 1398
2K
دلتنگی میکنم… ولــی حق نـــــدارم بهانہ بگیرم… به یادت می افتم… ولی حـق نـدارم اشک بریزم… تو را میخـواهم… ولــی حـق نــدارم سراغــت را بگـیرم… خــواب تورا میبینم… ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـت را کـنم… ...

دلتنگی میکنم… ولــی حق نـــــدارم بهانہ بگیرم… به یادت می افتم… ولی حـق نـدارم اشک بریزم… تو را میخـواهم… ولــی حـق نــدارم سراغــت را بگـیرم… خــواب تورا میبینم… ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـت را کـنم… بـی قرار میشـوم… ولــی حـق گلایه ندارم… دلـم می گــیرد… ولــی حتـــــی حــق صداکردنت را ...

۱۲ تیر 1398
2K
. . There is a difference in being alone and feeling alone I may not BE alone right now but I FEEL very alone… بین تنها موندن واحساس تنهایی یه فرقی وجود دارد- من الان ...

. . There is a difference in being alone and feeling alone I may not BE alone right now but I FEEL very alone… بین تنها موندن واحساس تنهایی یه فرقی وجود دارد- من الان تنهانیستم اما من احساس میکنم که خیلی تنهام

۱۲ تیر 1398
2K
در مکزیک منطقه ای وجود دارد به اسم منطقه سکوت! در این منطقه بیابانی هیچ ساعتی کار نمیکند،رادیو از کار میافتد و قطب نما به طرز سریع و عجیبی شروع به چرخش میکند، علم بشر ...

در مکزیک منطقه ای وجود دارد به اسم منطقه سکوت! در این منطقه بیابانی هیچ ساعتی کار نمیکند،رادیو از کار میافتد و قطب نما به طرز سریع و عجیبی شروع به چرخش میکند، علم بشر هنوز قادر به حل این اتفاق عجیب نشده.

۱۲ تیر 1398
3K
۱۰ تیر 1398
2K
۲۰ خرداد 1398
2K
۱۲ خرداد 1398
2K
۱۲ خرداد 1398
2K
never tell anyone your plans show them your results instead! هرگز برنامه هاتو به کسی نگو بجاش نتیجه هاتو بهشون نشون بده! results :نتایج instead :به جای

never tell anyone your plans show them your results instead! هرگز برنامه هاتو به کسی نگو بجاش نتیجه هاتو بهشون نشون بده! results :نتایج instead :به جای

۱۲ خرداد 1398
2K
Love is caring for each other even when you're angry. عشق یعنی مراقب یکدیگر بودن حتی زمانی که عصبانی هستی. angry :عصبانی

Love is caring for each other even when you're angry. عشق یعنی مراقب یکدیگر بودن حتی زمانی که عصبانی هستی. angry :عصبانی

۱۲ خرداد 1398
2K
Embrace your dreams, until There is God, there is life. آرزوهاتو بغل کن، تا خدا هست زندگی هست. Embrace :بغل کردن dreams:رویا ها،آرزوها

Embrace your dreams, until There is God, there is life. آرزوهاتو بغل کن، تا خدا هست زندگی هست. Embrace :بغل کردن dreams:رویا ها،آرزوها

۱۲ خرداد 1398
2K
When writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen. وقتی داری داستان زندگیت رو مینویسی، نذار آدمای دیگه قلم رو دستشون بگیرن. hold :نگه داشتن else: دیگر

When writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen. وقتی داری داستان زندگیت رو مینویسی، نذار آدمای دیگه قلم رو دستشون بگیرن. hold :نگه داشتن else: دیگر

۱۲ خرداد 1398
2K
you learn in life that the only person you can trust is yourself. تو زندگی یاد می گیری که تنها کسی که میتونی بهش اعتماد کنی، خودتی. trust :اعتماد yourself خودت

you learn in life that the only person you can trust is yourself. تو زندگی یاد می گیری که تنها کسی که میتونی بهش اعتماد کنی، خودتی. trust :اعتماد yourself خودت

۱۲ خرداد 1398
2K
I love it when I see old couple in love because it makes me believe that true love still exist. ماندگاری یک زندگی آنجاست که دو طرف مشتاق هم باشند نه محتاج هم... couple :زوج ...

I love it when I see old couple in love because it makes me believe that true love still exist. ماندگاری یک زندگی آنجاست که دو طرف مشتاق هم باشند نه محتاج هم... couple :زوج exist:زیستن

۱۲ خرداد 1398
2K
happy family😍😍😍

happy family😍😍😍

۱۱ خرداد 1398
2K
۱۱ خرداد 1398
2K