محمدرضا

omid2110

یادتون باشه که
اگه دختردنبال رل هست اون دیگه.....
تنهایی بهتر از گدایی محبته

بیشتر  بیشتر