nazanin

nazi.khanom

تو دردت کم نبود..اما همیشه زخممو بستی.. جلو هرکی که وایسادم..دیدم پشت سرم هستی❤ @.RADIN.

❤@karen74 @.RAYAN.

خداحافظ دوستای گلم مرسی از اینکه این مدت کنارم بودین

خداحافظ دوستای گلم مرسی از اینکه این مدت کنارم بودین

۵ آبان 1396
703
۳ آبان 1396
691
۳ آبان 1396
686
۳ آبان 1396
689
@.RAYAN. یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن😀 💃 یکی به نیت تو یکی از طرف من🙆 💥 الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم📿 💫 💌 به خاطر و جودت به افتخار ...

@.RAYAN. یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن😀 💃 یکی به نیت تو یکی از طرف من🙆 💥 الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم📿 💫 💌 به خاطر و جودت به افتخار بودن💭 💖 💖 💞 تولد مبارک رایان عزیزم💖 💟 .

۳۰ مهر 1396
691
رویـــــ جـــــعـــــبـــــهـــــ دلــــمـــ بـــــنـــویـــــســـــیـــــ شـــکـــســـــتـــــنـــــیـــــا شـــــکـــــســـــتـــــهـــــ از ایـــــنـــــ بـــــهـــــ بـــــعـــــد هـــــرجـــــور مـــایـــلـــــیـــــنـــــ حـــــمـــــلـــــ شـــــود💔💔

رویـــــ جـــــعـــــبـــــهـــــ دلــــمـــ بـــــنـــویـــــســـــیـــــ شـــکـــســـــتـــــنـــــیـــــا شـــــکـــــســـــتـــــهـــــ از ایـــــنـــــ بـــــهـــــ بـــــعـــــد هـــــرجـــــور مـــایـــلـــــیـــــنـــــ حـــــمـــــلـــــ شـــــود💔💔

۲۷ مهر 1396
685
۲۷ مهر 1396
686
۲۷ مهر 1396
681
۲۷ مهر 1396
688
۲۷ مهر 1396
687
۲۷ مهر 1396
687
۲۷ مهر 1396
679
۲۳ مهر 1396
686
۲۳ مهر 1396
682
۲۳ مهر 1396
686
۲۳ مهر 1396
681
۲۳ مهر 1396
686
۲۳ مهر 1396
680
۲۳ مهر 1396
679
۲۳ مهر 1396
680