nazanin

nazi.khanom

تو دردت کم نبود..اما همیشه زخممو بستی.. جلو هرکی که وایسادم..دیدم پشت سرم هستی❤ @.RADIN.

❤@karen74 @.RAYAN.

خداحافظ دوستای گلم مرسی از اینکه این مدت کنارم بودین

خداحافظ دوستای گلم مرسی از اینکه این مدت کنارم بودین

۵ آبان 1396
19K
۳ آبان 1396
20K
۳ آبان 1396
20K
۳ آبان 1396
20K
@.RAYAN. یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن😀 💃 یکی به نیت تو یکی از طرف من🙆 💥 الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم📿 💫 💌 به خاطر و جودت به افتخار ...

@.RAYAN. یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن😀 💃 یکی به نیت تو یکی از طرف من🙆 💥 الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم📿 💫 💌 به خاطر و جودت به افتخار بودن💭 💖 💖 💞 تولد مبارک رایان عزیزم💖 💟 .

۳۰ مهر 1396
21K
رویـــــ جـــــعـــــبـــــهـــــ دلــــمـــ بـــــنـــویـــــســـــیـــــ شـــکـــســـــتـــــنـــــیـــــا شـــــکـــــســـــتـــــهـــــ از ایـــــنـــــ بـــــهـــــ بـــــعـــــد هـــــرجـــــور مـــایـــلـــــیـــــنـــــ حـــــمـــــلـــــ شـــــود💔💔

رویـــــ جـــــعـــــبـــــهـــــ دلــــمـــ بـــــنـــویـــــســـــیـــــ شـــکـــســـــتـــــنـــــیـــــا شـــــکـــــســـــتـــــهـــــ از ایـــــنـــــ بـــــهـــــ بـــــعـــــد هـــــرجـــــور مـــایـــلـــــیـــــنـــــ حـــــمـــــلـــــ شـــــود💔💔

۲۷ مهر 1396
19K
۲۷ مهر 1396
20K
۲۷ مهر 1396
20K
۲۷ مهر 1396
20K
۲۷ مهر 1396
19K
۲۷ مهر 1396
19K
۲۷ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
20K
۲۳ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
19K
۲۳ مهر 1396
19K