😸😛تـــــولــــدمـــــ مـــبـــارکــــ😛😸

😸😛تـــــولــــدمـــــ مـــبـــارکــــ😛😸

۷ آذر 1398
438
😂😻ایــنــتــرنـتــ 😻خــوزســتــان😻 آزااااااد 😻شـــد😻😂

😂😻ایــنــتــرنـتــ 😻خــوزســتــان😻 آزااااااد 😻شـــد😻😂

۶ آذر 1398
418
چـ عــکــســے گــرفـــتـــمـــا😉😉😉 😅(البتع مال الان نیس مال چن وقت پیشع)😅

چـ عــکــســے گــرفـــتـــمـــا😉😉😉 😅(البتع مال الان نیس مال چن وقت پیشع)😅

۳ آبان 1398
528
😍وقـتـے دوسـتـ جـانـمـ از اونـ طـرفـ شـهـر مـیـکـوبـعـ مـیـاد واسـ ایـنـکـعـ نـذرے واسـمـ بـیـارعـ😋😍😋 نـذرتـ قـبـولـ عــ😍ــشـــ😍ــقـــ😍ــ آجــــ😍ـــو

😍وقـتـے دوسـتـ جـانـمـ از اونـ طـرفـ شـهـر مـیـکـوبـعـ مـیـاد واسـ ایـنـکـعـ نـذرے واسـمـ بـیـارعـ😋😍😋 نـذرتـ قـبـولـ عــ😍ــشـــ😍ــقـــ😍ــ آجــــ😍ـــو

۲۷ مهر 1398
578
لـازانـیـاے گـوشـتـ بـا ســــــســــــ😍😍😍 با خـواهـرے جـونـ مـیـچـسـبـعـ😍😍😍

لـازانـیـاے گـوشـتـ بـا ســــــســــــ😍😍😍 با خـواهـرے جـونـ مـیـچـسـبـعـ😍😍😍

۲۵ مهر 1398
422
-از کـے فـهـمـیـدے بـهـشـ حـسـ دارے؟ +نـمـیـدونـمـ یـهـو دیـدمـ دلـمـ بـراشـ تـنـگـ شـدعـ ∞

-از کـے فـهـمـیـدے بـهـشـ حـسـ دارے؟ +نـمـیـدونـمـ یـهـو دیـدمـ دلـمـ بـراشـ تـنـگـ شـدعـ ∞

۲۴ مهر 1398
497
مـــیـــشـــہ یــہ بـــارمــــ تــــو دلـــتــــنـــگــــمـــ بـــشـــے؟

مـــیـــشـــہ یــہ بـــارمــــ تــــو دلـــتــــنـــگــــمـــ بـــشـــے؟

۲۲ مهر 1398
485
😂😂😂خستع نباشید😂😂😂

😂😂😂خستع نباشید😂😂😂

۱۸ مهر 1398
385
جــانــ جــانــانــمــ 😍 فــدایــتــ عــمــہ جـــانـــمــ 😘 (: مهمون عمع خوشگلم😻دوست دارم مهربون من :)

جــانــ جــانــانــمــ 😍 فــدایــتــ عــمــہ جـــانـــمــ 😘 (: مهمون عمع خوشگلم😻دوست دارم مهربون من :)

۱۲ مهر 1398
392
مــا کـــوچـــیـــکـــا خـــدامـــونــــ بـــزرگــــہ😸

مــا کـــوچـــیـــکـــا خـــدامـــونــــ بـــزرگــــہ😸

۱۲ مهر 1398
483
در پی آمادع شدن برای عروسی👸👸👸💃💃💃 واسش لاک تجویز کردم💅💅💅 #هشتگ رهای من😻😍😻

در پی آمادع شدن برای عروسی👸👸👸💃💃💃 واسش لاک تجویز کردم💅💅💅 #هشتگ رهای من😻😍😻

۵ شهریور 1398
457
#study time😩😫😩

#study time😩😫😩

۳ شهریور 1398
421
last night😍😍😍

last night😍😍😍

۳۱ مرداد 1398
390
عروسی های خونع و سینی هاشون😁😅😅😅

عروسی های خونع و سینی هاشون😁😅😅😅

۲۲ مرداد 1398
388
جاتون خالی😉😍😄

جاتون خالی😉😍😄

۹ مرداد 1398
393
دورهمی دوستانع اوووم جاتون خالی😋😋😋😊☺ کاشکی همیشع باهم باشیم😍😍😍

دورهمی دوستانع اوووم جاتون خالی😋😋😋😊☺ کاشکی همیشع باهم باشیم😍😍😍

۹ تیر 1398
321
وقتی شبونع منو اجوم دعا میکنیم کارناممون خوب باشع😔😔😔

وقتی شبونع منو اجوم دعا میکنیم کارناممون خوب باشع😔😔😔

۲۶ خرداد 1398
227
تولدی با آغاز خوش و خوب😊😍😋 و پایانی پر از دعوا و بنگ بنگ😞😞😞

تولدی با آغاز خوش و خوب😊😍😋 و پایانی پر از دعوا و بنگ بنگ😞😞😞

۲۵ خرداد 1398
220
حـــالـــا حــــالــــا قــــهــــرمــــانـــــیـــمـــ😎😎😎

حـــالـــا حــــالــــا قــــهــــرمــــانـــــیـــمـــ😎😎😎

۱۳ خرداد 1398
395
آجـــوم فالو شع دوستان😜😜😜فالو کردین بگین جبران میکنم☺☺☺

آجـــوم فالو شع دوستان😜😜😜فالو کردین بگین جبران میکنم☺☺☺

۱۱ خرداد 1398
220