عاشقانه من

nafas1312

می گویند عشق خدا
به همه یکسان ست
ولی من می گویم
مرا
بیشتر از همه
دوست دارد
وگرنه به همه
یکی مثل #تُ می داد!
..

بیشتر  بیشتر