ط یع چـن روزآنـلایـن نـشوببـین ڪے خـرج میڪنه بهـت پےام بـدع💫 اونـو نگـهش دار (:💜

ط یع چـن روزآنـلایـن نـشوببـین ڪے خـرج میڪنه بهـت پےام بـدع💫 اونـو نگـهش دار (:💜

۱۵ دی 1398
21K
مـعـن مـلـڪـهـ ۍ خـودمـم👑 :)

مـعـن مـلـڪـهـ ۍ خـودمـم👑 :)

۱۲ دی 1398
19K
۲۰ دی 1398
19K
َهـََرََجـََاََسََـخـََنََ ََاََزََخـََرََاََبـََ ڪارََیََسـََتـََ ََنََاََمََ ََخََوََشََ ََمََا ََمََـیـََدََرََخـ🌟 ََـشََدََ:)

َهـََرََجـََاََسََـخـََنََ ََاََزََخـََرََاََبـََ ڪارََیََسـََتـََ ََنََاََمََ ََخََوََشََ ََمََا ََمََـیـََدََرََخـ🌟 ََـشََدََ:)

۱۹ دی 1398
18K
اُفـتادی زَمـین یِ وَقـت نَـکُنی گِریِـه:)چـوُن زَمـین بِه طَرزِ فَـجـیهی گِـردِه🌏🚬

اُفـتادی زَمـین یِ وَقـت نَـکُنی گِریِـه:)چـوُن زَمـین بِه طَرزِ فَـجـیهی گِـردِه🌏🚬

۱۹ دی 1398
17K
اڗ ڋݗـݓږ ݕـۅڌݩـݥ ݥݓـݩڣـږݥ💔:)

اڗ ڋݗـݓږ ݕـۅڌݩـݥ ݥݓـݩڣـږݥ💔:)

۲۱ دی 1398
19K
[‏نمیبخشمت!سرِدادهایےڪه بے دلیݪ بخاطرتوسرخانوادم میزدم...]

[‏نمیبخشمت!سرِدادهایےڪه بے دلیݪ بخاطرتوسرخانوادم میزدم...]

۲۲ دی 1398
18K
خودشوجاےمامیزنہنمیدونہاگہجاےماباشہجامیزنہ👿🔥

خودشوجاےمامیزنہنمیدونہاگہجاےماباشہجامیزنہ👿🔥

۱۹ دی 1398
17K
بـسـلامتـیهـ روزی ڪهـ☀مامانـم بیاد بخـوادبیـدارم ڪـنهـ ببیـنهـ تمـام بدنـم سـردشـدع💔❄:)

بـسـلامتـیهـ روزی ڪهـ☀مامانـم بیاد بخـوادبیـدارم ڪـنهـ ببیـنهـ تمـام بدنـم سـردشـدع💔❄:)

۲۶ دی 1398
17K
قطرات توی صورتم کوبیده میشوند. مثل حرف هایش در مکالمه ی آخرمان_ زمین خیس و بوی خاک باران خورده در من چیزی جز چند خاطره ی تار و مبهم بیدار نمیکند_ حس گس و گیجی ...

قطرات توی صورتم کوبیده میشوند. مثل حرف هایش در مکالمه ی آخرمان_ زمین خیس و بوی خاک باران خورده در من چیزی جز چند خاطره ی تار و مبهم بیدار نمیکند_ حس گس و گیجی از جنس فقدان،از جنس خلا قدم هایم را میشمارم؛آنچنان که روزهارا در انتظار مرگ.. و ...

۳ آذر 1398
1K
#تیکه بعضیا رو اگہ با صابون هم بشوری صابون ڪثیف میشه😹

#تیکه بعضیا رو اگہ با صابون هم بشوری صابون ڪثیف میشه😹

۱۷ دی 1398
3K
بِه دیوارِ اُتاقَم نِگا کَردَمُ گُفتَم مَن فَقَط طُ رو دارَم صُبح پاشُدَم دیدَم ریزِش کَردهِ😹✨💋

بِه دیوارِ اُتاقَم نِگا کَردَمُ گُفتَم مَن فَقَط طُ رو دارَم صُبح پاشُدَم دیدَم ریزِش کَردهِ😹✨💋

۱۷ دی 1398
3K
حَجِی شَمِا بِگرَد و بچِرَخ مَصِ مَا دِیدَی زَیاِرتَ قبَولِ/-☔️🌈🌵😹♥️

حَجِی شَمِا بِگرَد و بچِرَخ مَصِ مَا دِیدَی زَیاِرتَ قبَولِ/-☔️🌈🌵😹♥️

۱۶ دی 1398
2K
۱۶ دی 1398
2K
به بعضیا باس گفت : خوبه دنیای مجازی هست ! وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

به بعضیا باس گفت : خوبه دنیای مجازی هست ! وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

۱۶ دی 1398
3K
💗

💗

۱۶ دی 1398
2K
قاضی:چرا میخندی؟⚖⚙ متهم:پشت سرتون نوشته عدالت😹😹

قاضی:چرا میخندی؟⚖⚙ متهم:پشت سرتون نوشته عدالت😹😹

۱۷ دی 1398
2K