خود خواه باشید ولی... بخوانید: http://vrgl.ir/6f1mG

خود خواه باشید ولی... بخوانید: http://vrgl.ir/6f1mG

۲۱ ساعت پیش
2K
نهالی نامعلوم در کنار درختی تنومند و پر ثمره... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/v5p2j6owenxb

نهالی نامعلوم در کنار درختی تنومند و پر ثمره... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۱ روز پیش
1K
گریان به ابتدا این راه جدید خواهید رسید... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/fibxojmfyvus

گریان به ابتدا این راه جدید خواهید رسید... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۲ روز پیش
2K
شاید دلیلش محرم باشد... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/vrb9wecoj5lv

شاید دلیلش محرم باشد... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۳ روز پیش
3K
بغضتان مانند سدی است که دریچه های خاک گرفته اش مدت هاست گشوده نشده... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/vvsjiaoamhjx

بغضتان مانند سدی است که دریچه های خاک گرفته اش مدت هاست گشوده نشده... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۴ روز پیش
2K
همان طبیعت در هم پیچیده ای که خدا ساخته است... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/zlk1v35lmmam

همان طبیعت در هم پیچیده ای که خدا ساخته است... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۵ روز پیش
3K
دست خالی به پیش خدا بروید... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/ampu669ewiqh

دست خالی به پیش خدا بروید... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۶ روز پیش
3K
درست همان زمانی که در پشت حصار مژه ها و دور سیاه چاله مردمک حلقه ای می زند و برای بیرون آمدن از تُنگ پلک هایتان بی قراری می کند... بخوانید: http://vrgl.ir/156tH

درست همان زمانی که در پشت حصار مژه ها و دور سیاه چاله مردمک حلقه ای می زند و برای بیرون آمدن از تُنگ پلک هایتان بی قراری می کند... بخوانید: http://vrgl.ir/156tH

۷ روز پیش
4K
با اشک بشویید گرد و غبار دل را... بخوانید: http://vrgl.ir/ElVWs

با اشک بشویید گرد و غبار دل را... بخوانید: http://vrgl.ir/ElVWs

۱ هفته پیش
4K
در پس این سپر تجدید قوا کنید... بخوانید: http://vrgl.ir/ITdZY

در پس این سپر تجدید قوا کنید... بخوانید: http://vrgl.ir/ITdZY

۱ هفته پیش
3K
برای کسانی که به خدا بدهکار هستند، اشک زمان می خرد... بخوانید: http://vrgl.ir/dGS7Y

برای کسانی که به خدا بدهکار هستند، اشک زمان می خرد... بخوانید: http://vrgl.ir/dGS7Y

۱ هفته پیش
3K
ملاقات اشک با یار قدیمی خود، خون... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/hfpbapulkdx9

ملاقات اشک با یار قدیمی خود، خون... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۱ هفته پیش
3K
برای غرق شدگان در دریای اندوه، اشک مانند خشکی است... بخوانید: http://vrgl.ir/TZ3DY

برای غرق شدگان در دریای اندوه، اشک مانند خشکی است... بخوانید: http://vrgl.ir/TZ3DY

۱ هفته پیش
4K
سردی همان گرمایی است که از دست رفته... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/wsdetoamzwzf

سردی همان گرمایی است که از دست رفته... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۱ هفته پیش
4K
از نوزادی که اشک ریزان بوده اید چه چیزی فرق کرده است... بخوانید: http://vrgl.ir/kldjC

از نوزادی که اشک ریزان بوده اید چه چیزی فرق کرده است... بخوانید: http://vrgl.ir/kldjC

۱ هفته پیش
4K
آن کس که باید بشنود، می شنود... بخوانید: http://vrgl.ir/L2YeM

آن کس که باید بشنود، می شنود... بخوانید: http://vrgl.ir/L2YeM

۱ هفته پیش
3K
سنگین ترین سنگ هم به وزن اشک نیست... بخوانید: http://vrgl.ir/Qcw9s

سنگین ترین سنگ هم به وزن اشک نیست... بخوانید: http://vrgl.ir/Qcw9s

۱ هفته پیش
4K
چشم هایی که شسته می شوند تا بهتر ببینند... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa.kh-kh.ir/ibccou3esuke

چشم هایی که شسته می شوند تا بهتر ببینند... بخوانید: https://virgool.io/@mostafa...

۱ هفته پیش
3K
ویران کنید و از نو بسازید... بخوانید: http://vrgl.ir/kQd4b

ویران کنید و از نو بسازید... بخوانید: http://vrgl.ir/kQd4b

۱ هفته پیش
5K
تقاطع سه صفحه یک کنج می سازد... بخوانید: http://vrgl.ir/IInxY

تقاطع سه صفحه یک کنج می سازد... بخوانید: http://vrgl.ir/IInxY

۱ هفته پیش
4K