کورد.ایلام.

mokhtar1365

آنان که زما دور ولی در دل و جانند .بسیار دور تر از آنند که دانند😂😂😂😂

بیشتر  بیشتر