محمد

mohamad12352


دلم ....
یک کلبه می خواهد
یک کلبه چوبی
کنار دریا
شاید هم وسط جنگل

دلم...
بوی چوب 
باران خورده ی 
نم گرفته می خواهد

دلم ..
یک دنیا سکوت می خواهد
یک دنیا آرامش...
یک بغل عشق...

بیشتر  بیشتر