مبین

mobin.m.70

برو پایین لطفا☺ ☺ ☺

مبین..یازدهم تجربی..از مهاباد
کوردم.
دنبال=دنبال
لایک=لایک

#خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت می گوید
کنارت هستم ای #تنها

بیشتر  بیشتر