😁😂🚶

😁😂🚶

۶ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
💜

💜

۳ روز پیش
5K
نصف دیگ مو نقاشی کنین😂

نصف دیگ مو نقاشی کنین😂

۳ روز پیش
6K
🙏

🙏

۴ روز پیش
6K
نامردا نبودمو حس نکردین؟!💜😈😁

نامردا نبودمو حس نکردین؟!💜😈😁

۵ روز پیش
7K
چالش خنده😁 😂 🚶

چالش خنده😁 😂 🚶

۱ هفته پیش
12K
تو از بابات بالارفتی و رسیدی! ما هر روز میجنگیم و نمیرسیم👌

تو از بابات بالارفتی و رسیدی! ما هر روز میجنگیم و نمیرسیم👌

۱ هفته پیش
13K
تنها دلیل باشگاه رفتنم اینکه لخت تو خونه بپلکم😂 👌

تنها دلیل باشگاه رفتنم اینکه لخت تو خونه بپلکم😂 👌

۲ هفته پیش
17K
زنده ایم ولی زندگی نمیکنیم😕

زنده ایم ولی زندگی نمیکنیم😕

۲ هفته پیش
17K
👌 👌

👌 👌

۲ هفته پیش
15K
میگذره...🚶

میگذره...🚶

۲ هفته پیش
15K
مارو فقط ننمون دوس داره😆

مارو فقط ننمون دوس داره😆

۲ هفته پیش
17K
چالش چال شرکت کن

چالش چال شرکت کن

۲ هفته پیش
21K
ما نبینیم کسی را که نبیند مارا!🚶

ما نبینیم کسی را که نبیند مارا!🚶

۲ هفته پیش
16K
۲ هفته پیش
19K
همیشه پشتم به دیوار و سرم بالا!👑

همیشه پشتم به دیوار و سرم بالا!👑

۳ هفته پیش
23K
👑

👑

۳ هفته پیش
19K