mhmmd71
mhmmd71@
من چرا گويم، چو در گفتن نمى‌گنجد؟
گرچه گفتم، گرچه مى‌گويم
هرچه گفتم، هرچه مى‌گويم
خوب مى‌دانم كه بى‌ترديد
سخت ناچيز است و بى‌مقدار
طی‌ِ این دشوار و دورى را
بهره‌اى دربارِ گفتن نيست.
آه، باور كن كه اين ديگر كار ِ گفتن نيست.

4843دنبال شده‌ها
2275دنبال کننده گان
11182مطلب
6Mامتیاز