مهرانگیز

mehrangizjahani

تاریخ ورود به ویس97/6/31
🎀 تعریف من از عشــــــــــق ...🍁 🎀 🍂 ....

🎀 همان بود ڪہ گفتم .🎀 ....

🎀 در بند ڪسے باش ...🍂 ..

🎀 ڪہ در بند ڪسے نیست..🍁 .

بیشتر  بیشتر