💣💥🔥💢😬😹😹

💣💥🔥💢😬😹😹

۴ آذر 1398
124
💛💚 شیپشون 😻میشه 💫[مییو😐😹😹] مییو🐱

💛💚 شیپشون 😻میشه 💫[مییو😐😹😹] مییو🐱

۴ آذر 1398
122
حیاط خونمون...🌹

حیاط خونمون...🌹

۴ آذر 1398
883
...

...

۴ آذر 1398
906
مگر جانی که هر گَه آمدی ناگَه برون رفتی؟ مگر عمری که هر گَه می‌روی دیگر نمی‌آیی؟ | هلالی جغتایی |

مگر جانی که هر گَه آمدی ناگَه برون رفتی؟ مگر عمری که هر گَه می‌روی دیگر نمی‌آیی؟ | هلالی جغتایی |

۴ آذر 1398
905
خوش آنکه در صف خوبان نشسته باشی و من نظر کنم به تو، نازم به انتخاب خودم... | بهجت دهلوی |

خوش آنکه در صف خوبان نشسته باشی و من نظر کنم به تو، نازم به انتخاب خودم... | بهجت دهلوی |

۴ آذر 1398
976
۴ آذر 1398
23
#برای_تویی_که_رفتی

#برای_تویی_که_رفتی

۴ آذر 1398
98
#بی تفاوت ⚰ ⛓ ♡

#بی تفاوت ⚰ ⛓ ♡

۴ آذر 1398
58
😎😂

😎😂

۴ آذر 1398
48
۴ آذر 1398
20
۴ آذر 1398
127
۴ آذر 1398
100
🍃🌾🌹🌿 هرگز نگو دنیا به من پشت کرده شاید تویی که برعکس نشسته ایی...

🍃🌾🌹🌿 هرگز نگو دنیا به من پشت کرده شاید تویی که برعکس نشسته ایی...

۳ آذر 1398
390
تکیه نده بهش....

تکیه نده بهش....

۴ آذر 1398
10
۴ آذر 1398
11
تولدم‌مبارکتون😍😍

تولدم‌مبارکتون😍😍

۴ آذر 1398
20
#Joker

#Joker

۴ آذر 1398
28