massiTa
massiTamassiTa@
این پیج صرفا جهت قهقهه زدن و به تصویر کشیدن💭
مصائب دختراااا😑
و زجر کشیده هاااا😟
و پسران شجاع با درک بالا😌
بگید که تنها نیستم لانتیا؟
╔╗ ╔╗╔═╦╦╦═╗╔╗╔╗═╦╦╗
║║ ║╚╣║║║║╩╣╚╗╔╣║║║║
╚╝ ╚═╩═╩═╩═╝═╚╝╚═╩═╝
6دنبال شده‌ها
18دنبال کننده گان
6مطلب
5kامتیاز