هر کی میخاد الا بخوابه من دارم بازی میکنم و آهنگ گوش میدم و میرقصم😜

هر کی میخاد الا بخوابه من دارم بازی میکنم و آهنگ گوش میدم و میرقصم😜

۷ دقیقه پیش
335
خیلی دوستون دارم💞👇🏻 @F-L-o-R-A @XxX.54 @naz1398 امیدوارم هر جا که باشین سلامت و شاد باشید ☺

خیلی دوستون دارم💞👇🏻 @F-L-o-R-A @XxX.54 @naz1398 امیدوارم هر جا که باشین سلامت و شاد باشید ☺

۲ ساعت پیش
2K
تَِنَِهَِاَِیَِیَِ خَِیَِلَِیَِ بَِاَِ اَِرَِزَِشَِهَِ چَِوَِنَِ خَِاَِلَِیَِ اَِزَِ آدَِمَِ هَِاَِیَِ بَِیَِ اَِرَِزَِشَِهَِ

تَِنَِهَِاَِیَِیَِ خَِیَِلَِیَِ بَِاَِ اَِرَِزَِشَِهَِ چَِوَِنَِ خَِاَِلَِیَِ اَِزَِ آدَِمَِ هَِاَِیَِ بَِیَِ اَِرَِزَِشَِهَِ

۱ روز پیش
3K
مَِاَِ رَِوَِ دَِوَِسَِتَِ نَِدَِاَِرَِیَِ عَِبَِ نَِدَِاَِرَِهَِ مَِاَِ یَِهَِ کَِاَِکَِتَِوَِسَِیَِمَِ تَِوَِ شَِهَِرَِ بَِاَِدَِ کَِنَِکَِ هَِاَِ کَِسَِیَِ اَِزَِ مَِاَِ خَِوَِشَِشَِ نَِمَِیَِاَِدَِ😏 🌵

مَِاَِ رَِوَِ دَِوَِسَِتَِ نَِدَِاَِرَِیَِ عَِبَِ نَِدَِاَِرَِهَِ مَِاَِ یَِهَِ کَِاَِکَِتَِوَِسَِیَِمَِ تَِوَِ شَِهَِرَِ بَِاَِدَِ کَِنَِکَِ هَِاَِ کَِسَِیَِ اَِزَِ مَِاَِ خَِوَِشَِشَِ نَِمَِیَِاَِدَِ😏 🌵

۱ روز پیش
3K
😏

😏

۲ روز پیش
3K
پس تحویل نگیرش😏

پس تحویل نگیرش😏

۲ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
7K
شاید هم پاک شد 🤗

شاید هم پاک شد 🤗

۳ هفته پیش
10K