f.m

majdi.f

جهان هیچ نکته ارزنده ای جز عشق ندارد
عاشق باشیم و عشق بورزیم که عشق ورزیدن ناب ترین حس دنیاست❤