mahtab

mahtab1300

همیشه افتادن باختن نیست بعضی وقتا یه امتیازه

مخاطب خاصم💖 🌸تــــو تڪرار نمیشوے 💞ایڹ مـــنم ڪہ دلبسته تر میشم 🌸نفسم شاید دلیڸ زنده بودنم باشه 💞ولی بی شڪ تـــــوتنها دلیڸ 💞🌸نفس ڪشیدڹ منی

مخاطب خاصم💖 🌸تــــو تڪرار نمیشوے 💞ایڹ مـــنم ڪہ دلبسته تر میشم 🌸نفسم شاید دلیڸ زنده بودنم باشه 💞ولی بی شڪ تـــــوتنها دلیڸ 💞🌸نفس ڪشیدڹ منی

۳۰ مهر 1398
353
۶ مهر 1398
330
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
331
۶ مهر 1398
334
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
331
۶ مهر 1398
331
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
331
۶ مهر 1398
330
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
329
۶ مهر 1398
331
۶ مهر 1398
329