❤ملیـــــــــکا❤

mahsa-parsa20


❤my love♡#roozbeh♡❤
هَر قَدرے ڪہ طَرَفَمو ببَخشَمـــ
اَز اون بہ بَعد هَمونقَدر ڪَمتَر
دوسِش دارَمـــ..
اشتِباهاتِش کہ زیاد باشہ
دیگہ ڪُلا میبَخشَمِش بہ
دیـــــگَران
#به گـــــریہ هـــــاے مـــــن قـهـقه مـــــے زنـد . . . کــــــسے کــــــــہ روزی بـــه مـن مــیگفـــــت : اخم کنــــــــــے میـــزنـــــمـتـــــا..

#به گـــــریہ هـــــاے مـــــن قـهـقه مـــــے زنـد . . . کــــــسے کــــــــہ روزی بـــه مـن مــیگفـــــت : اخم کنــــــــــے میـــزنـــــمـتـــــا..

۴ دی 1395
7K
#دختــرا بیاین اصل بدین آشنـاشیم

#دختــرا بیاین اصل بدین آشنـاشیم

۴ دی 1395
8K
#زندگیمو چرخوندے🌪🍃•• روانگشتـ فَاکتـ🖕🏿🙊•• منمـ میگذَرمـ ازتـ🚶🏻🌬•• با یہ نیشخَندعـ سادعـ😼🌹••

#زندگیمو چرخوندے🌪🍃•• روانگشتـ فَاکتـ🖕🏿🙊•• منمـ میگذَرمـ ازتـ🚶🏻🌬•• با یہ نیشخَندعـ سادعـ😼🌹••

۴ دی 1395
6K
#ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻠــــﺦ .... ﺑـــﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺪﯼ !!! ﻭﻟـــــــــــــــﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﯾﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﯼ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﺕ ﺑﺨﻮﺍﯼ .... ﻫﯿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﭻ ﮐـــــــــــــــــــــــــــــﺱ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺒﺎﺷﻪ....

#ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻠــــﺦ .... ﺑـــﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺪﯼ !!! ﻭﻟـــــــــــــــﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﯾﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﯼ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﺕ ﺑﺨﻮﺍﯼ .... ﻫﯿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﭻ ﮐـــــــــــــــــــــــــــــﺱ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺒﺎﺷﻪ....

۴ دی 1395
5K
- #خوبَمـ🙇🏻‍♀🌙 - مِثلعْ ‌کسۍ‌ کِ ‌بَعد از یہ تَصادٌف👽🍃 - بُلَند میشهُ میگعـ ‌نِگَرآن ‌نَباشید مَن ‌خوبَمـ👀💧 - و چَند قَدَمـ‌ اون ‌طَرف ‌تَر میوفتعْ رویه ‌زَمین:)💕🖖🏿

- #خوبَمـ🙇🏻‍♀🌙 - مِثلعْ ‌کسۍ‌ کِ ‌بَعد از یہ تَصادٌف👽🍃 - بُلَند میشهُ میگعـ ‌نِگَرآن ‌نَباشید مَن ‌خوبَمـ👀💧 - و چَند قَدَمـ‌ اون ‌طَرف ‌تَر میوفتعْ رویه ‌زَمین:)💕🖖🏿

۴ دی 1395
6K
#قَرارِه چَند سآل بَعد بِہ دَرداے اَلآنموڹ #بِخَندیمـ خدا میدونِہ اون #موقع چِہ دَردایے داریمـ ڪِہ دَرداے امروزموڹ جلوشـ خَندِه داره :) 😤👌

#قَرارِه چَند سآل بَعد بِہ دَرداے اَلآنموڹ #بِخَندیمـ خدا میدونِہ اون #موقع چِہ دَردایے داریمـ ڪِہ دَرداے امروزموڹ جلوشـ خَندِه داره :) 😤👌

۴ دی 1395
6K
#مهی دیــدی وقتی یهـ آهـــنـگی🎧🙊🍃 کهـ دنـبـالـــشـــ مــیـــگـشــتــیـــو 🐰🌳🌸 پیـدا مـیـکــنـی🍂🍁🤗 چهـ حـــس خوبـی💃 بِت دســتـــ میــدهـ ؟😻👻 منـمــ وقــتـیـ صــداتـو بـــشـنـــومـ 👻👂👅 این حـس بـم دس میـــدهـ 👅👄💏☘ •

#مهی دیــدی وقتی یهـ آهـــنـگی🎧🙊🍃 کهـ دنـبـالـــشـــ مــیـــگـشــتــیـــو 🐰🌳🌸 پیـدا مـیـکــنـی🍂🍁🤗 چهـ حـــس خوبـی💃 بِت دســتـــ میــدهـ ؟😻👻 منـمــ وقــتـیـ صــداتـو بـــشـنـــومـ 👻👂👅 این حـس بـم دس میـــدهـ 👅👄💏☘ •

۴ دی 1395
5K
#چـه شـب سـاکـتـی😔 انـگـار هـیچـکس در دنیـای مـن نیـس 💔😔 یـا شـایـدم مـن در دنیـای کسـی نیسـتم😞 #

#چـه شـب سـاکـتـی😔 انـگـار هـیچـکس در دنیـای مـن نیـس 💔😔 یـا شـایـدم مـن در دنیـای کسـی نیسـتم😞 #

۳ دی 1395
6K
#وااااااااااااای شنبه یه امتحان بسی سخت دارم وااااااااااااای حالا چیکاکنم توروخدا دعاکنین خوب اامتحانمو بدم تا پستاتونو بلایکم خخخخخ😂😂😉😉 #امتحان #بدبختی #فلاکت

#وااااااااااااای شنبه یه امتحان بسی سخت دارم وااااااااااااای حالا چیکاکنم توروخدا دعاکنین خوب اامتحانمو بدم تا پستاتونو بلایکم خخخخخ😂😂😉😉 #امتحان #بدبختی #فلاکت

۳ دی 1395
11K
همیشہ ســــــــــادہ بودَم .. ســــــــــادہ سلام ڪَــــــــــردَم .. ســــــــــادہ دِل دادَم .. ســــــــــادہ مُحبَت ڪَردَم .. ســــــــــاده باوَر ڪَــــــــــردَم .. ســــــــادہ چَشم گُفتــــــــــَم .. ســــــــــاده وابَستٺہ شُــــــــــدَم .. اَما سَخت دِلَم را شِڪَسٺَند..! خیــــــــــلے سَخــــــــــت..! ...

همیشہ ســــــــــادہ بودَم .. ســــــــــادہ سلام ڪَــــــــــردَم .. ســــــــــادہ دِل دادَم .. ســــــــــادہ مُحبَت ڪَردَم .. ســــــــــاده باوَر ڪَــــــــــردَم .. ســــــــادہ چَشم گُفتــــــــــَم .. ســــــــــاده وابَستٺہ شُــــــــــدَم .. اَما سَخت دِلَم را شِڪَسٺَند..! خیــــــــــلے سَخــــــــــت..! ڪــــــــــاش آنقَدر ســــــــــاده نبودم... 😔💔..

۲ دی 1395
7K
سایہ ے عشـ️ــقت ڪــہ بر سرم باشد.. باران سختیها مرا خیس نمیڪـند...! من زیر چتر عاشقے ات آسوده ام دانــہ هاے باران نــظاره گــر این خوشبــختے هسـتند

سایہ ے عشـ️ــقت ڪــہ بر سرم باشد.. باران سختیها مرا خیس نمیڪـند...! من زیر چتر عاشقے ات آسوده ام دانــہ هاے باران نــظاره گــر این خوشبــختے هسـتند

۲ دی 1395
8K
لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دل داده باشی و کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد😭 ‌ ‌

لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دل داده باشی و کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد😭 ‌ ‌

۲ دی 1395
7K
+ چطوری یه آدم رو بُڪشم ــ بزار عاشقت بشه خیانت کن

+ چطوری یه آدم رو بُڪشم ــ بزار عاشقت بشه خیانت کن

۲ دی 1395
6K
#خبر یونا توی فرودگاه ب مقصد اسپانیا برای فیلم برداری سریال the k2 .....

#خبر یونا توی فرودگاه ب مقصد اسپانیا برای فیلم برداری سریال the k2 .....

۲ دی 1395
6K
#yoona

#yoona

۲ دی 1395
5K
@astro😘😘😘😘

@astro😘😘😘😘

۲ دی 1395
5K
↫تنـــــهام ۰۰۰ ↫آنقــــدر تنـــــها کـــه ↫گاه خودم شـــک میکــنم ↫خــــدا مرا با خــــود ↫اشتباه گــــرفتـــه اســـت 😔

↫تنـــــهام ۰۰۰ ↫آنقــــدر تنـــــها کـــه ↫گاه خودم شـــک میکــنم ↫خــــدا مرا با خــــود ↫اشتباه گــــرفتـــه اســـت 😔

۱ دی 1395
4K
مشتــــــــے ﻫـیچـ ﮐـَﺲ ﺑـے ﮐـَﺲ ﻧـیستـ ﺍﻣـٰﺎ ﺩَﻣَِـﺶ ﮔرمـ ﺍﻭﻧـیکہ ﺑـﺎ ﻫـَﺮ ﮐـَﺲ ﻧـﯿـستـ

مشتــــــــے ﻫـیچـ ﮐـَﺲ ﺑـے ﮐـَﺲ ﻧـیستـ ﺍﻣـٰﺎ ﺩَﻣَِـﺶ ﮔرمـ ﺍﻭﻧـیکہ ﺑـﺎ ﻫـَﺮ ﮐـَﺲ ﻧـﯿـستـ

۱ دی 1395
5K
#اقاا بیاین بحرفییم دیگ حوصلم سرید:/

#اقاا بیاین بحرفییم دیگ حوصلم سرید:/

۱ دی 1395
8K