دخی خوزستانی

mahdis5829

بزن

لطفا فالو کردین دیع انفالو نکنین
جبران لایکا( از دوتا بیشتر) حتمی
فالو کنین فالو میشین
کپی بدون اجازع نشونع ادب و شعورع.

(دوست شما مهدیس خانوم).

سن فقط یع عدد بچع اتی بع سن نی شایدم یکم زیادی شیطونم اما خیلی چیزایی رو شاید بهتر بدونم و درک کنم

2 باید بخوابم. دیگع کم سر بع ویس میزنم

2 باید بخوابم. دیگع کم سر بع ویس میزنم

۱ ساعت پیش
453
صف خیلی مزخرفع

صف خیلی مزخرفع

۱ ساعت پیش
369
دعا کنین 7 بیدار شم

دعا کنین 7 بیدار شم

۱ ساعت پیش
482
ایشاللع ولی شانس کع نداریم

ایشاللع ولی شانس کع نداریم

۱ ساعت پیش
544
۱۳ ساعت پیش
1K
الان یهویی

الان یهویی

۱ روز پیش
2K
عشق و دوست دارم خیلی فرقشون عشق کع هیچی اروم اروم تو وجود ادم بع وجود می یاد اما دوست داشتن ممکنع بع هر دلیلی هوس پول خوشگذرونی بدن انتقام یا هرچی باشع شایدم ففط ...

عشق و دوست دارم خیلی فرقشون عشق کع هیچی اروم اروم تو وجود ادم بع وجود می یاد اما دوست داشتن ممکنع بع هر دلیلی هوس پول خوشگذرونی بدن انتقام یا هرچی باشع شایدم ففط این نظر من باشع ولی دوست داشتن خب. بع هر دلیلی ولی عشق دلیل نمیخواد ...

۱ روز پیش
7K
خودشع

خودشع

۱ روز پیش
2K
یالا بیا وسط عالی

یالا بیا وسط عالی

۱ روز پیش
1K
بد ضایش کرد

بد ضایش کرد

۱ روز پیش
1K
شاید دخی ها محلشون نمیدن اینجوری میخوان دوست شن

شاید دخی ها محلشون نمیدن اینجوری میخوان دوست شن

۱ روز پیش
2K
بموووون. نگاه هم نکرد دیگع تا دوشنبع مدارس شروع میشع

بموووون. نگاه هم نکرد دیگع تا دوشنبع مدارس شروع میشع

۱ روز پیش
2K
اخییییی

اخییییی

۱ روز پیش
2K
بچع های محل خرن!!! این تحفع رو بدزدن این تحفع رو بدزدن

بچع های محل خرن!!! این تحفع رو بدزدن این تحفع رو بدزدن

۱ روز پیش
2K
گاو (چیز همون شاخ)

گاو (چیز همون شاخ)

۱ روز پیش
2K
نع از موهاش نع از ریشش

نع از موهاش نع از ریشش

۱ روز پیش
2K
کفشاش تو حلق شوهرش

کفشاش تو حلق شوهرش

۱ روز پیش
2K
اخی عدیدم نزنیش

اخی عدیدم نزنیش

۱ روز پیش
2K
یع کوچولو ورم دارع هااا یع کوچولوووو

یع کوچولو ورم دارع هااا یع کوچولوووو

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K