☜☜آقـــا پســری کــه ♂♂قــرارِ مَــرد بِـشـی♂♂ ↓↑یــــادت بــاشـــه↓↑ ⇦مَــ♂ـرد بــاس آقــا بـاشه⇨ ☜کـه بـه پِـسَـرِش بِــگَـن⇜⇜ ←•▥آقـــا زاده▥•→ ✘نَـــه✘ ⇩⇩⇩⇩⇩ ←↯↯✘حَـــروم زاده↯↯✘→

☜☜آقـــا پســری کــه ♂♂قــرارِ مَــرد بِـشـی♂♂ ↓↑یــــادت بــاشـــه↓↑ ⇦مَــ♂ـرد بــاس آقــا بـاشه⇨ ☜کـه بـه پِـسَـرِش بِــگَـن⇜⇜ ←•▥آقـــا زاده▥•→ ✘نَـــه✘ ⇩⇩⇩⇩⇩ ←↯↯✘حَـــروم زاده↯↯✘→

۱۴ اردیبهشت 1394
381
مرد باش

مرد باش "مرد که باشی" ⬅ جلو آینه با یه مرد طرفی➡ ✖ نه یه عوضی✖ ❗

۲۰ فروردین 1394
374
.....

.....

۱۸ فروردین 1394
360