ادامه متن بخونید قشنگه پسر نمی دانست چطوری شد و در کنارش نشت بوی تند سیگار بینیش را‌ نوازش میکرد پاهایش را جمع کرد و دوباره به روبرویش خیره شد پیرمرد: چند سالته ؟ نمیخوره ...

ادامه متن بخونید قشنگه پسر نمی دانست چطوری شد و در کنارش نشت بوی تند سیگار بینیش را‌ نوازش میکرد پاهایش را جمع کرد و دوباره به روبرویش خیره شد پیرمرد: چند سالته ؟ نمیخوره از اون لات ها باشی فکر کنم میخوای تو این تاریکی یه ارامش پیدا کنی ...

۴ هفته پیش
143K
خیابان تاریک بود اما به تاریکی دلش سکوت شب بر شهر فرمانروایی میکرد اما او هم همین سکوت را میخواست برای دردش که از سن او بزرگ بود دیگر مرد شده بود به نزدیک پارک ...

خیابان تاریک بود اما به تاریکی دلش سکوت شب بر شهر فرمانروایی میکرد اما او هم همین سکوت را میخواست برای دردش که از سن او بزرگ بود دیگر مرد شده بود به نزدیک پارک رفت روی نیمکت سرد نشست نفسش را بیرون داد و چشم هایش را بست که ...

۴ هفته پیش
70K
من هر کسو هم نداشته باشم بد هم باشم خوب هم باشم اون بالایی حواسش به منه به بنده گناه کارش

من هر کسو هم نداشته باشم بد هم باشم خوب هم باشم اون بالایی حواسش به منه به بنده گناه کارش

۸ آبان 1398
4K
قشنگه ها اون خاطرات که با یادشون یه لبخند تلخی رو لبم میشینه همون اولین بار که چشم های سیاه من در چشم های پر شیطنت تو غرق شد و اون نگاه .... خاص بود ...

قشنگه ها اون خاطرات که با یادشون یه لبخند تلخی رو لبم میشینه همون اولین بار که چشم های سیاه من در چشم های پر شیطنت تو غرق شد و اون نگاه .... خاص بود دلم لرزید برای اولین بار دیگه مغزم نمی تونست فرمانروایی کنه قلبم لجوج بود برای ...

۴ آبان 1398
16K
what is it?

what is it?

۴ آبان 1398
2K
یه جایی به ادم هانباید خندید قصد دیگری می فهمند اخمو بشی پشه کمتره دور و برت

یه جایی به ادم هانباید خندید قصد دیگری می فهمند اخمو بشی پشه کمتره دور و برت

۴ آبان 1398
4K
سن ادم به تاریخ تولدش نیست به دردهایی که کشیده است درد هایی که به سنمون بزرگ هستن و ما رو با تجربه تر میکنن

سن ادم به تاریخ تولدش نیست به دردهایی که کشیده است درد هایی که به سنمون بزرگ هستن و ما رو با تجربه تر میکنن

۳ آبان 1398
4K
تنهایی بعضی وقتا بهتر از بودن با ادمهای بی ارزشه تنهایی یعنی خودت و خدات

تنهایی بعضی وقتا بهتر از بودن با ادمهای بی ارزشه تنهایی یعنی خودت و خدات

۳ آبان 1398
4K
من خسوف هستم در اسمان شب اما در چشم هایم فقط سیاهی مطلق است نه ماه

من خسوف هستم در اسمان شب اما در چشم هایم فقط سیاهی مطلق است نه ماه

۳ آبان 1398
4K
ارزو های بچگیم چقدر قشنگ بود بی انکه بدانم ......

ارزو های بچگیم چقدر قشنگ بود بی انکه بدانم ......

۳ آبان 1398
3K
ای خدا کسی هم دوستمون نداره هی روزگار

ای خدا کسی هم دوستمون نداره هی روزگار

۳ آبان 1398
1K
به سلامتی همه مادر های دنیا فرق نمیکند روز مادر باشد یا نباشد این روز هم بهانه ای است برای بوسیدن دست مادر برای تمام زحمت هایش

به سلامتی همه مادر های دنیا فرق نمیکند روز مادر باشد یا نباشد این روز هم بهانه ای است برای بوسیدن دست مادر برای تمام زحمت هایش

۳ آبان 1398
5K
ما چرا اینقدر عجیبیم؟

ما چرا اینقدر عجیبیم؟

۳ آبان 1398
2K
ادم همیشه بین منطق و قلبشه اما امان از اون روزی که تعادل به هم بریزه

ادم همیشه بین منطق و قلبشه اما امان از اون روزی که تعادل به هم بریزه

۳ آبان 1398
3K