⚜Hmm⚜

kgyjbb

🎼بال هایی که سقوط کردند در باران چون پیانو نواخته میشوند🎼
تو معنی اینو میفهمی؟

بیشتر  بیشتر