بابک

jparvizi

آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه می کنه،
دیگه نمیتونه اون حس رو با کس دیگه ایی تجربه کنه.
بعضی حس ها خاص و ناب هستند،
مثل بعضی آدم ها...
مثل تو

#یس

#یس

۱ هفته پیش
4K
۲۷ دی 1398
7K
۲۷ دی 1398
7K
۲۷ دی 1398
8K
۲۷ دی 1398
7K
۲۸ دی 1398
7K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
7K