قَبلنا‌وَقتی‌اِسمِش‌میومَد‌لَبخَند‌بود‌رو‌لَبام‌واَلا‌خَنده

قَبلنا‌وَقتی‌اِسمِش‌میومَد‌لَبخَند‌بود‌رو‌لَبام‌واَلا‌خَنده

۲ روز پیش
3K
[یِکی‌عَ‌یِکی‌لَجَن‌تَر]

[یِکی‌عَ‌یِکی‌لَجَن‌تَر]

۷ روز پیش
4K
[میدونین حتی یه آدم واقعی نی دور برمون!]

[میدونین حتی یه آدم واقعی نی دور برمون!]

۱ هفته پیش
21K
[آروم‌آروم‌میشن‌آدما‌تیره!]

[آروم‌آروم‌میشن‌آدما‌تیره!]

۱ هفته پیش
5K
شازده کوچولو ‌گفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود، اما ماندنی بود... این بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود!

شازده کوچولو ‌گفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود، اما ماندنی بود... این بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود!

۱ هفته پیش
22K
I love listening to the lies when I know the truth.

I love listening to the lies when I know the truth.

۲ هفته پیش
6K
[یه جوری نامردی نکنین که ادم یه عمر تو شوک باشه!]

[یه جوری نامردی نکنین که ادم یه عمر تو شوک باشه!]

۳ هفته پیش
7K
[اون چیزی که نیستین لفظشو نیان]

[اون چیزی که نیستین لفظشو نیان]

۳ هفته پیش
6K
[مغزم درد میکنه از این همه ناراحتی.]

[مغزم درد میکنه از این همه ناراحتی.]

۴ هفته پیش
7K
[-i want a smile like this:)]

[-i want a smile like this:)]

۲ اسفند 1397
12K
I proud of that someones dont like me -.-♡

I proud of that someones dont like me -.-♡

۲۷ بهمن 1397
7K
I'm not good of painting but I can color my life 🎨

I'm not good of painting but I can color my life 🎨

۲۷ بهمن 1397
7K
fuck a bout what they think about me!

fuck a bout what they think about me!

۲۶ بهمن 1397
7K
[It's worthy of having a pretty thing please have !]

[It's worthy of having a pretty thing please have !]

۲۶ بهمن 1397
7K
[Be watchful about your actions, not others.]

[Be watchful about your actions, not others.]

۲۵ بهمن 1397
7K