۲ هفته پیش
12
۲ هفته پیش
3
۲ هفته پیش
3
۲ هفته پیش
3
دختر است دیگر.......

دختر است دیگر.......

۳ هفته پیش
3
فسقلیه عمه وقتی ک خواب میره

فسقلیه عمه وقتی ک خواب میره

۳ هفته پیش
4
۳ هفته پیش
3
۳ هفته پیش
4
...

...

۳ هفته پیش
3
هشت سالم بود... تابستان آن سال همه ی رویایم شده بود داشتن یک جوجه رنگی... اطرافیانم مدام می گفتند به دردت نمی خورد ...نمی توانی نگهش داری...اما من گوشم بدهکار این حرف ها نبود...آنقدر برای ...

هشت سالم بود... تابستان آن سال همه ی رویایم شده بود داشتن یک جوجه رنگی... اطرافیانم مدام می گفتند به دردت نمی خورد ...نمی توانی نگهش داری...اما من گوشم بدهکار این حرف ها نبود...آنقدر برای داشتنش پا فشاری کردم تا به دستش آوردم... در یک جعبه ی کوچک بود... برایش ...

۳ هفته پیش
143
۱۷ مهر 1398
3
۱۷ مهر 1398
3
۱۷ مهر 1398
3
۱۷ مهر 1398
3
۱۷ مهر 1398
3
۱۷ مهر 1398
4
۱۷ مهر 1398
3
عمه قربونتون

عمه قربونتون

۱۷ مهر 1398
3
عشق عمه

عشق عمه

۱۷ مهر 1398
3
عیدی های من

عیدی های من

۱۴ فروردین 1398
3