‌...(بیکار)...

hosein1380

می گویند با هــرکس باید مثـلِ خــودش رفتار کرد...
شمـــا گـوش نکنید...!!!
چون اگـر چنیــن بود؛
از مَنـــش و شخصـیت هیچکس چیزی باقــی نمی ماند...
هر کس هرچه به سـرَت آورد ،فقط خــودت باش...
نگذار برخورد نـادرست آدمها،اصـالت و طبیعتِ تو را خدشـه دار کند...
اگر جواب هر جفایی ، بـدی بود؛
که داستان زندگی ما خالی از آدمهای خـوب می شد...!!!♡♡