هدی

hoddamohamadizade

دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری
ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری

۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
📸 نمیخوام زندگی را سخت مجبور باشم

📸 نمیخوام زندگی را سخت مجبور باشم

۲۹ مهر 1398
1K
📸 می‌خوام رها بشم از اینهمه تلخی و سختی

📸 می‌خوام رها بشم از اینهمه تلخی و سختی

۲۹ مهر 1398
1K
۲۹ مهر 1398
1K
۲۹ مهر 1398
1K
۲۹ مهر 1398
1K