helena733

helena733

عشق فراموش کردن نيست
بخشيدن است

گوش کردن نيست
درک کردن است

ديدن نيست
احساس کردن است

جا زدن و کنار کشيدن نيست
صبر کردن و ادامه دادن است

حتی تنها ...!!!

۱۱ فروردین 1396
71
۲۷ اسفند 1395
69
۱۵ اسفند 1395
70
۱۲ اسفند 1395
67
۴ اسفند 1395
68
۲۳ بهمن 1395
67
۲۳ بهمن 1395
71
۱۵ بهمن 1395
71
۱۵ بهمن 1395
70
۱۵ بهمن 1395
68
۱۳ بهمن 1395
70
۱۲ بهمن 1395
71
۴ بهمن 1395
74
۲۸ دی 1395
68
۲۳ دی 1395
73
۲۲ دی 1395
71
من #دختری بودم با پیراهنی #گلدار با تاجی از #گل یاس بر خرمن #موهای مشکی ام.. با ذوق در دایره #زمین میچرخیدم میخندیدم و شاد بودم تا اینکه #روزی #تو امدی گفتی ببخشید # بانو ...

من #دختری بودم با پیراهنی #گلدار با تاجی از #گل یاس بر خرمن #موهای مشکی ام.. با ذوق در دایره #زمین میچرخیدم میخندیدم و شاد بودم تا اینکه #روزی #تو امدی گفتی ببخشید # بانو #دستانتان همدمی نمیخواهند #خنده های پر نازتان شنونده نیاز ندارد #موهایتان نوازشگر لازم ندارند؟ من ...

۲۲ دی 1395
446
۱۹ دی 1395
69
۱۸ دی 1395
67
۱۸ دی 1395
70