نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

hatkookie (۳ تصویر)

When is the Universe are you crying... when discomfort laugh... this means your heart from you up:)❤~ وقتی خوش حآلی گریه میکنی... وقتی نآرآحتی میخندی... این یعنی قلبت از تو جلو زده:)❤~ 💫 پ.ن: چقدر ...

When is the Universe are you crying... when discomfort laugh... this means your heart from you up:)❤~ وقتی خوش حآلی گریه میکنی... وقتی نآرآحتی میخندی... این یعنی قلبت از تو جلو زده:)❤~ 💫 پ.ن: چقدر جآلب خیلی هآ به خآطر هوس تورو میخوآن... اینکه میگن تو خوشگلی! تو صدآی قشنگی ...

۲۴ بهمن 1396
17K
•|ـجآذبهـ ـیِـ ـچشمآتـ ـحتٰیـ ـاز ـزمینَمـ ـبیشترِع**💓💖✨|• ـتو ـجوابـِ

•|ـجآذبهـ ـیِـ ـچشمآتـ ـحتٰیـ ـاز ـزمینَمـ ـبیشترِع**💓💖✨|• ـتو ـجوابـِ "ـخیلیـ ـخستمـ" ـنباید ـبگیـ "ـخستـهـ ـنباشیـ" ـباید ـبگیـ "ـبیا ـبغلمـ^^"🎈❤~ ××× پ.ن: جآنگ کوکیآم**~ مآی یآبو^~^💓~ پ.ن۲: بآ مدآرس چه میکنید:\\\؟!... #jungkookie #hatkookie ** ~

۱۶ مهر 1396
18K
ـدِلَمـ ـمیخوآد ـوَقتیـ ـبِهِمـ ـنِگآهـ ـمیکُنیـ👀🙈✨... ـبِزَنَمـ ـچِشآتو ـاَز ـکآسِهـ ـدَر ـبیآرَمـ ـکِهـ ـبِهـ ـهیچکَسـ ـاینجوریـ ـنِگآهـ ـنَکُنیـ😺😻❤... ـلَنَتیـ ـمَنـ ـآرِزوهآمو ـفَقَد ـبآ ـتو ـمیبینَمـ💫👑~ 💝 🎀 پ.ن: من و عشقم خوبیم حسودآ چطورن😸💫؟!... پ.ن۲: ...

ـدِلَمـ ـمیخوآد ـوَقتیـ ـبِهِمـ ـنِگآهـ ـمیکُنیـ👀🙈✨... ـبِزَنَمـ ـچِشآتو ـاَز ـکآسِهـ ـدَر ـبیآرَمـ ـکِهـ ـبِهـ ـهیچکَسـ ـاینجوریـ ـنِگآهـ ـنَکُنیـ😺😻❤... ـلَنَتیـ ـمَنـ ـآرِزوهآمو ـفَقَد ـبآ ـتو ـمیبینَمـ💫👑~ 💝 🎀 پ.ن: من و عشقم خوبیم حسودآ چطورن😸💫؟!... پ.ن۲: تولد جآی همگی خآلی نبود بودید دیه😹💕~ پ.ن۳: و فقط نُه روز دیگه تآ روز ...

۲۳ شهریور 1396
12K