نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

daro (۲ تصویر)

#zed baziiiii... #daro# baz kon# biya #bebin #mn che shekliyam..

#zed baziiiii... #daro# baz kon# biya #bebin #mn che shekliyam..

۷ مرداد 1395
12K
#Daro#Baz#Kon#Sijal#ZakhArـوقــتــیــ نــمــیـــدـونــمــ کــجــآیــ آیــنــ ـدنــیــآ گــمــیــ هــنـــوـزمــ بــآ مــنــیــ یــآ کــهــ جـــدآ شـــدیــ؟ آیــنــآ تــقــصــیـــر مــنــهــ ـدلــآمـــونــ نـــزـدیــکــهــ هــمــهــ بــهــ خــآـطـر مــنــهــ بــیــنــمـــونــ آنــگــیـــزهــ کــمــهــ نــمــیـــدـونــمــ مــنــ ـدیــگــهــ فـــرقــ خـــوبــ ـو بـــدـو ـوآســهــ فــهــمــیـــدنــشــمــ ـرآهــهــ ...

#Daro#Baz#Kon#Sijal#ZakhArـوقــتــیــ نــمــیـــدـونــمــ کــجــآیــ آیــنــ ـدنــیــآ گــمــیــ هــنـــوـزمــ بــآ مــنــیــ یــآ کــهــ جـــدآ شـــدیــ؟ آیــنــآ تــقــصــیـــر مــنــهــ ـدلــآمـــونــ نـــزـدیــکــهــ هــمــهــ بــهــ خــآـطـر مــنــهــ بــیــنــمـــونــ آنــگــیـــزهــ کــمــهــ نــمــیـــدـونــمــ مــنــ ـدیــگــهــ فـــرقــ خـــوبــ ـو بـــدـو ـوآســهــ فــهــمــیـــدنــشــمــ ـرآهــهــ ـدـوـر ـو نـــرـو فــقـــط بـــرـو آگــهــ مــیــخـــوآیــ آـزمــ صـــدمــهــ نــبــیــنــیــ چـــونــ کــهــ آشــتــیــمــ کــنــیــمــ حــتــیــ ...

۲۰ اسفند 1394
1K