نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

aliKeshtdust (۷۷۲ تصویر)

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #عاشقانه با تو تمام شهر را قدم میزنم باز مثل همیشه تنها وُ تلخ در خیالم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #عاشقانه با تو تمام شهر را قدم میزنم باز مثل همیشه تنها وُ تلخ در خیالم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #اَرزشِ لَحظه بِدان راز دِلَت را رو کُن شاید او مُنتَظرِ حرفُ و نشانی باشد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #اَرزشِ لَحظه بِدان راز دِلَت را رو کُن شاید او مُنتَظرِ حرفُ و نشانی باشد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میزَند طَعنِه بِه مَن عَقل کِه از عشق مگو نَتوانَم اَگر حَتی،دِلِ دیوانه کَمی بُگذارد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میزَند طَعنِه بِه مَن عَقل کِه از عشق مگو نَتوانَم اَگر حَتی،دِلِ دیوانه کَمی بُگذارد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گرمی دَست های تو دِلَم را بُرد؟ نه!! چَشم هایَت قلبم را فتح کرد، و من غرق نجابت نگاهت شدم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گرمی دَست های تو دِلَم را بُرد؟ نه!! چَشم هایَت قلبم را فتح کرد، و من غرق نجابت نگاهت شدم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #ناگهان عِشقِ تو افتاد به جانَم،حالا هَر کُجا مینِگَرم باز تو را میبینم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #ناگهان عِشقِ تو افتاد به جانَم،حالا هَر کُجا مینِگَرم باز تو را میبینم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۱ مهر 1398
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #یا نباید بِنَهی پای به این وادیِ عشق یا بِپَردازی تو از دل سختی این راه را... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #یا نباید بِنَهی پای به این وادیِ عشق یا بِپَردازی تو از دل سختی این راه را... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۴ مهر 1398
11K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #"بهانه" تنها دلخوشی این روزهای من است! میگردم دنبالش تا راهی به سوی تو پیدا کنم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۷ مهر 1398
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همچو بَرگی عاشق،مَست وُ رَقصان در باد میرسانم به تو خود را در این فصل خزان... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همچو بَرگی عاشق،مَست وُ رَقصان در باد میرسانم به تو خود را در این فصل خزان... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ مهر 1398
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #چشم ها را بگشا،تا در این موج روان حبس در باور تحمیلیه دوران نشوی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #چشم ها را بگشا،تا در این موج روان حبس در باور تحمیلیه دوران نشوی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۵ شهریور 1398
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گَر کمی وَقت دَهَد چَشمِ خُمارَت بَر من حرفها با تو در این گوشۀ خَلوت دارم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گَر کمی وَقت دَهَد چَشمِ خُمارَت بَر من حرفها با تو در این گوشۀ خَلوت دارم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۸ شهریور 1398
10K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میزَنَم فَریاد هَر شب با لَبان بَستِه اَم اِسمِ نازَت،را تو اِی تَنها مُرادِ قَلبِ مَن... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میزَنَم فَریاد هَر شب با لَبان بَستِه اَم اِسمِ نازَت،را تو اِی تَنها مُرادِ قَلبِ مَن... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۱ شهریور 1398
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #حِسِ جادویی آن شب تَپِشِ قَلب مَرا بالا بُرد غَرق در شَرم شُدم تا بِه تو گفتم عِشقَم ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #حِسِ جادویی آن شب تَپِشِ قَلب مَرا بالا بُرد غَرق در شَرم شُدم تا بِه تو گفتم عِشقَم ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ شهریور 1398
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #aliKeshtdust.mihanblog.com # #تَپشِ قَلب گِرفتَم ازعِشقَت ، اینبار حرف ها با سَرِ اَنگُشت زَنَم بَر تَنِ تو...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #aliKeshtdust.mihanblog.com # #تَپشِ قَلب گِرفتَم ازعِشقَت ، اینبار حرف ها با سَرِ اَنگُشت زَنَم بَر تَنِ تو...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

۲۸ مرداد 1398
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #قلب ُ فِکرَم شُده دیوانه دیدار تو هَر دَم اما مُنتَظر ماندِه ام این بار تو دِلتَنگ شَوی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #قلب ُ فِکرَم شُده دیوانه دیدار تو هَر دَم اما مُنتَظر ماندِه ام این بار تو دِلتَنگ شَوی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۱ مرداد 1398
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #تو همانی کِه کِنارَت از تَهِ دل شادم بی ریا در بَرِ تو از همه جا آزادم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #تو همانی کِه کِنارَت از تَهِ دل شادم بی ریا در بَرِ تو از همه جا آزادم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۶ مرداد 1398
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #وَقت آن شد که در این جَشن بدانند همه نزدیکان مَن وُ تو نیمۀ پیدا شُده زِندگیِ هَم شُده ایم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #وَقت آن شد که در این جَشن بدانند همه نزدیکان مَن وُ تو نیمۀ پیدا شُده زِندگیِ هَم شُده ایم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۸ مرداد 1398
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مانده ام مُنتظرِ تو،که بیایی پیشم بوسه اَندَر پِیِ بوسه به لَبانَت بِزَنم ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مانده ام مُنتظرِ تو،که بیایی پیشم بوسه اَندَر پِیِ بوسه به لَبانَت بِزَنم ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ مرداد 1398
10K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در دِلم آتش و بَلوآ ست ، جُدا از تو ولی میزنم چهره به آن راه وَ هِی میخندم...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در دِلم آتش و بَلوآ ست ، جُدا از تو ولی میزنم چهره به آن راه وَ هِی میخندم...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۵ تیر 1398
15K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #وقتی میخَندی کنارم زندگی زیباترِه دِق بِده غَمها رو عِشقَم از تَه قَلبِت بِخند... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #وقتی میخَندی کنارم زندگی زیباترِه دِق بِده غَمها رو عِشقَم از تَه قَلبِت بِخند... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۷ تیر 1398
10K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مثلِ بارانی ببارو مَحو کُن گرمای اندام مَرا کُنج آغوش تو مَطبوع کَردهِ تابستانِ مَن... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مثلِ بارانی ببارو مَحو کُن گرمای اندام مَرا کُنج آغوش تو مَطبوع کَردهِ تابستانِ مَن... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۰ تیر 1398
8K