نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Shahrag (۱ تصویر)

یِه بآزی ، شَبیِه دُو خَطِ مُوآزی کِه بآیَد دُوتآیی بِبآزیم ، یِه آهَنگِ دیگِه بِسآزیم یِه حَسرَت ، کِه اَز سینِه میخونِه بَرگَرد پُر اَز دودُو فَریآدُو سَردَرد ، کِه بآ حِسِ تَنهآیی سَر ...

یِه بآزی ، شَبیِه دُو خَطِ مُوآزی کِه بآیَد دُوتآیی بِبآزیم ، یِه آهَنگِ دیگِه بِسآزیم یِه حَسرَت ، کِه اَز سینِه میخونِه بَرگَرد پُر اَز دودُو فَریآدُو سَردَرد ، کِه بآ حِسِ تَنهآیی سَر کَرد هَنوز هیچ ، یِکی بَعد تُو مِشکی پوشید نَبودیُ عَکسآتُو بوسید ، چِه سآدِه ...

۱۹ خرداد 1398
1K