نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

HBD_my_best (۱ تصویر)

Love me forever- So that there are no two of us ... -یهویی‌‌بِ‌خودت‌میای‌‌ومیبینی‌یکی‌‌هس‌ کِ‌بابقیه‌فرق‌میکنه! ازدوراحساسش‌میکنی‌! وقتی‌نیست‌ناراحتی! وقتایی‌هم‌کِ‌هست‌انگار‌دنیاروبهت‌میدن! مهم‌بودَنِشه! فقط‌بودَنِش...! واین‌قشنگ‌ترین‌حس‌دنیاس! اصلاینی‌خودِخودِزندگی!

Love me forever- So that there are no two of us ... -یهویی‌‌بِ‌خودت‌میای‌‌ومیبینی‌یکی‌‌هس‌ کِ‌بابقیه‌فرق‌میکنه! ازدوراحساسش‌میکنی‌! وقتی‌نیست‌ناراحتی! وقتایی‌هم‌کِ‌هست‌انگار‌دنیاروبهت‌میدن! مهم‌بودَنِشه! فقط‌بودَنِش...! واین‌قشنگ‌ترین‌حس‌دنیاس! اصلاینی‌خودِخودِزندگی! "همیشه‌باش‌رفیق..!"🌩💕 -تولدت مبارک توپولوی دوست داشتنیه من🖇🐙🎊🎂 -تو همیشه بهترینم میمونی!♥️✨ -ناگهان و برای همیشه :) ✨ 💋 عاشقت شدم رفیق ^^ @Niloooo44 #HBD_my_best

۴ تیر 1398
15K