نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۴۷ (۳ تصویر)

#۱۴۷ بابا بلند شد اومد بینمون و جدامون کرد بابا_ امیر چیکار داری میکنی؟ امیر _ دارم زنم و میبرم سره خونه زندگیش _ نمیخوام بیام نمیخوام باهات زندگی کنم یه قدم اومد جلو آروم ...

#۱۴۷ بابا بلند شد اومد بینمون و جدامون کرد بابا_ امیر چیکار داری میکنی؟ امیر _ دارم زنم و میبرم سره خونه زندگیش _ نمیخوام بیام نمیخوام باهات زندگی کنم یه قدم اومد جلو آروم جوری که فقط من بشنوم گفت _ یا تموم میکنی حرفات رو یا میدونی که ...

۲۳ دی 1397
2K
#۱۴۷ در با صدای بلند به هم کوبیده میشود و آهی میکشم . بنفشه میپرسد: _دورت بگردم من چی شدی توو؟؟؟ با عجز مینالم : _ بنفشه تو رو خدا بگو کاریم نداشته باشه . ...

#۱۴۷ در با صدای بلند به هم کوبیده میشود و آهی میکشم . بنفشه میپرسد: _دورت بگردم من چی شدی توو؟؟؟ با عجز مینالم : _ بنفشه تو رو خدا بگو کاریم نداشته باشه . بنفشه نمیخوام بیمارستان بیام .. _ چرا آخه ؟؟؟ مسموم شدی احتمالا ... لباساتو بپوش ...

۲ آذر 1397
7K
۲ شهریور 1397
20K