نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یوشیج (۲ تصویر)

کنار آشنایی ، تو آشیانه می‌کنم ! فضای آشیانه را ، پر از ترانه می‌کنم ..! کسی سوال می‌کند ، به خاطر چه زنده‌ای ؟ و من برای زندگی ، تو را بهانه می‌کنم ..! ...

کنار آشنایی ، تو آشیانه می‌کنم ! فضای آشیانه را ، پر از ترانه می‌کنم ..! کسی سوال می‌کند ، به خاطر چه زنده‌ای ؟ و من برای زندگی ، تو را بهانه می‌کنم ..! ‌ #نیما #یوشیج ‌‌‌‌‌

۳ آذر 1396
6K
کنار آشنایی ، تو آشیانه می‌کنم ! فضای آشیانه را ، پر از ترانه می‌کنم ..! کسی سوال می‌کند ، به خاطر چه زنده‌ای ؟ و من برای زندگی ، تو را بهانه می‌کنم ..! ...

کنار آشنایی ، تو آشیانه می‌کنم ! فضای آشیانه را ، پر از ترانه می‌کنم ..! کسی سوال می‌کند ، به خاطر چه زنده‌ای ؟ و من برای زندگی ، تو را بهانه می‌کنم ..! ‌ #نیما #یوشیج ‌‌‌‌‌ 

۲۰ اردیبهشت 1396
5K