نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یا_علی (۹۴۸۰ تصویر)

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٢٩ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت آخر اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۹. تاکید رسول اکرم (ص) ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٢٩ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت آخر اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۹. تاکید رسول اکرم (ص) بر ابلاغ پیام الهی در تمام نقل های حدیث غدیر چنین آمده که رسول اکرم ...

۱۲ ساعت پیش
10K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٠ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت یازدهم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۷. تاکید بر ابلاغ ولایت ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٠ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت یازدهم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۷. تاکید بر ابلاغ ولایت حضرت امیر(ع) به غائبان همان گونه که در همه منابع آمده رسول اکرم (ص) با ...

۱ روز پیش
12K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣١ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت دهم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۴. گفتار رسول اکرم (ص) ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣١ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت دهم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۴. گفتار رسول اکرم (ص) در ادامه حدیث غدیر بر اساس برخی از نقل ها رسول اکرم (ص) در ادامه ...

۲ روز پیش
14K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٢ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت نهم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۳. ذکر ولایت در سیاق ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٢ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت نهم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۳. ذکر ولایت در سیاق شهادت بر توحید و رسالت در برخی از نقل ها که در منابع معتبر آمده ...

۳ روز پیش
17K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٣ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت هشتم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۲. گفتار رسول اکرم (ص) ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٣ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت هشتم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم ۲. گفتار رسول اکرم (ص) در ذیل حدیث همان گونه که حفاظ حدیث غدیر ذکر کرده اند، رسول اکرم (ص) ...

۴ روز پیش
36K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣۴ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت هفتم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم. ۱. گفتار پیامبر اکرم (ص) ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣۴ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت هفتم اینک به بررسی این قرائن می پردازیم. ۱. گفتار پیامبر اکرم (ص) در آغاز حدیث غدیر پیامبر اکرم (ص) در آغاز سخن خود فرمود: «آلست اولی بکم ...

۵ روز پیش
20K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣۵ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت ششم قرائن داخلی که مورد استناد علامه امینی برای اثبات دلالت حدیث غدیر ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣۵ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت ششم قرائن داخلی که مورد استناد علامه امینی برای اثبات دلالت حدیث غدیر بر ولایت و وصایت حضرت امیر (ع) قرار گرفته اند، عبارتند از: ۱. گفتار پیامبر ...

۶ روز پیش
20K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣۶ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت پنجم علامه امینی و بررسی متنی حدیث غدیر از آنجا که مهم ترین ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣۶ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت پنجم علامه امینی و بررسی متنی حدیث غدیر از آنجا که مهم ترین بخش حدیث غدیر برای اثبات ولایت و وصایت حضرت امیر (ع) واژه «ولیّ» در آن ...

۷ روز پیش
36K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٧ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت چهارم ۴. معرفی روز غدیر به عنوان روز عید مسلمانان چهارمین روشی که ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٧ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت چهارم ۴. معرفی روز غدیر به عنوان روز عید مسلمانان چهارمین روشی که علامه امینی برای دفاع از اصالت و اعتبار حدیث غدیر برگزید، معرفی روز غدیر به ...

۱ هفته پیش
27K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٨ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت سوم ۳. نزول شماری از آیات شاهدی بر صحت صدور حدیث غدیر سومین ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٨ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت سوم ۳. نزول شماری از آیات شاهدی بر صحت صدور حدیث غدیر سومین گامی که علامه امینی برای دفاع از اعتبار صدوری حدیث غدیر برداشته، انعکاس شماری از ...

۱ هفته پیش
30K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٩ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت دوم ۲-۱. معرفی پدید آورندگان آثار علمی در زمینه حدیث غدیر خم علامه ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ٣٩ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ شیوه های اثبات صدور حدیث غدیر توسط علامه امینی قسمت دوم ۲-۱. معرفی پدید آورندگان آثار علمی در زمینه حدیث غدیر خم علامه امینی در کنار برشمردن اسامی صحابه، تابعان و علمایی که حدیث غدیر را نقل کرده ...

۱ هفته پیش
17K
فاطمه گویا ترین فریاد عشق است❤ روح سبز عاطفه همزاد عشق

فاطمه گویا ترین فریاد عشق است❤ روح سبز عاطفه همزاد عشق

۱ هفته پیش
6K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٢ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ ‌ زنده نگه داشتن غدیر ، زنده نگه داشتن اسلام است ‌ مسئله‌ی امامت و مسئله‌ی ولایت و زنده نگهداشتن غدیر، به یک ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٢ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ ‌ زنده نگه داشتن غدیر ، زنده نگه داشتن اسلام است ‌ مسئله‌ی امامت و مسئله‌ی ولایت و زنده نگهداشتن غدیر، به یک معنا زنده نگهداشتن اسلام است. مسئله فقط مسئله‌ی شیعه و معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ...

۱ هفته پیش
32K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٣ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ محمّد بن جعفر قرشی در کتابش از جابر بن عبداللَّه نقل می کند: *امیرالمؤمنین علیه السلام* دوستی یهودی داشت که با آن حضرت ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٣ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ محمّد بن جعفر قرشی در کتابش از جابر بن عبداللَّه نقل می کند: *امیرالمؤمنین علیه السلام* دوستی یهودی داشت که با آن حضرت مأنوس بود و اگر آن حضرت کاری داشت انجام می داد. تا آنکه یهودی از ...

۲ هفته پیش
69K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴۴ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ خوارزمی که از علمای اهل سنّت است در کتاب «مناقب» از ابن مسعود نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴۴ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ خوارزمی که از علمای اهل سنّت است در کتاب «مناقب» از ابن مسعود نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: *اوّل کسی که* از اهل آسمان علی علیه السلام را برای خود برادر ...

۲ هفته پیش
22K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴۶ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ ‌ ‌شیخ مفید در کتاب اختصاص بیان کرده است: «روایت شده است که علی بن ابی‌طالب(ع) در مسجد نشسته بود و گروهی هم ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴۶ روز تاغدیر ‌‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ ‌ ‌شیخ مفید در کتاب اختصاص بیان کرده است: «روایت شده است که علی بن ابی‌طالب(ع) در مسجد نشسته بود و گروهی هم حضور داشتند که از حضرتشان خواستند تا برایشان سخن بگوید. حضرت فرمود: وای بر شما، ...

۲ هفته پیش
49K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٨ روز تاغدیر ‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ ابوبصیر می‌گوید: خدمت امام باقر ع عرض کردم: خداوند کار شما را درست کند! کمترین چیزی که بنده را وارد جهنم می‌کند چیست؟ ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٨ روز تاغدیر ‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ ابوبصیر می‌گوید: خدمت امام باقر ع عرض کردم: خداوند کار شما را درست کند! کمترین چیزی که بنده را وارد جهنم می‌کند چیست؟ فرمودند: اینکه یک درهم مال یتیم بخورد؛ و ما آن یتیم هستیم.[1] در فرازی از ...

۲ هفته پیش
28K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٩ روز تاغدیر ‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ محمّد بن جعفر قرشی در کتابش از جابر بن عبداللَّه نقل می کند: *امیرالمؤمنین علیه السلام* دوستی یهودی داشت که با آن حضرت ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۴٩ روز تاغدیر ‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ محمّد بن جعفر قرشی در کتابش از جابر بن عبداللَّه نقل می کند: *امیرالمؤمنین علیه السلام* دوستی یهودی داشت که با آن حضرت مأنوس بود و اگر آن حضرت کاری داشت انجام می داد. تا آنکه یهودی از ...

۲ هفته پیش
55K
‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۵٠ روز تاغدیر ‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ اتمام حجت پبامبر به مسلمانان وَ قَد بَلَّغتُ ما اُمِرتُ بِتَبلیغِهِ حُجَّةُ عَلی کلِّ حاضرٍ وَ غائبٍ وَ عَلی کُلِّ اَحَدٍ مِمَّن شَهِدَ ...

‌☫﷽☫ روز شمار عیدالله الاکبر ۵٠ روز تاغدیر ‌ ‌ ↬✿◆🔅 ◆✿↫ اتمام حجت پبامبر به مسلمانان وَ قَد بَلَّغتُ ما اُمِرتُ بِتَبلیغِهِ حُجَّةُ عَلی کلِّ حاضرٍ وَ غائبٍ وَ عَلی کُلِّ اَحَدٍ مِمَّن شَهِدَ اَو لَم یَشهَد، وُلِدَ اَو لَم یُولَد فَلیُبَلِّغِ الحاضِرُ الغائِبَ وَ الوالِدُ الوَلَدَ اِلی یَومِ ...

۳ هفته پیش
33K
یا نور شمس الله یا شمس الهدی .. بدر الولایة من جبینک یسطع #یا_علی

یا نور شمس الله یا شمس الهدی .. بدر الولایة من جبینک یسطع #یا_علی

۳ هفته پیش
3K