نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گلب (۸ تصویر)

الدنیا مو دنیت #صلح دنیت #غرب😔✋ الناس تعشک عل #شکل😞 مو عل #گلب 💔🚶

الدنیا مو دنیت #صلح دنیت #غرب😔✋ الناس تعشک عل #شکل😞 مو عل #گلب 💔🚶

۲۳ خرداد 1398
5K
مطرت الدنیا وذکرت عیونها. الله یعلم هسه هیه شلونها. شگد أحب جروحها ومارید اطیب. چی أثر شبکاتی فوک متونها. راحت وخلتنی بین أهلی وغریب. وأنه زارع چم خلک بضنونها. أنطوها فرصه تعوفنی وتنسانی کون. بس ...

مطرت الدنیا وذکرت عیونها. الله یعلم هسه هیه شلونها. شگد أحب جروحها ومارید اطیب. چی أثر شبکاتی فوک متونها. راحت وخلتنی بین أهلی وغریب. وأنه زارع چم خلک بضنونها. أنطوها فرصه تعوفنی وتنسانی کون. بس مجال تحبنی ما ینطونها. بعیده لکن عایشه بشمه هوای. والله دنیا وکمت أعیش بدونها. #گلب ...

۲۵ فروردین 1397
5K
محتآج آسولفلک عَلیه وآگعد گبالک وآبچی .. ویآخذنی سکتآت الدمع وبـ عینی آسولف وآحچی یلـ چنت کلشی بـ دنیتی ! بلیآک عآیف کلشی !! #گلب الحزین

محتآج آسولفلک عَلیه وآگعد گبالک وآبچی .. ویآخذنی سکتآت الدمع وبـ عینی آسولف وآحچی یلـ چنت کلشی بـ دنیتی ! بلیآک عآیف کلشی !! #گلب الحزین

۲۴ فروردین 1397
6K
المک من تعب روحی من اخر حزن ینشاف اشبن وی مواویلک غلاتک تسبگ رموشی من جان السهر .. کحله .. ونذر نثیه شریت عیونک الحلمی وکبر لیلک یا سکته التلم عینی وترافگنی الصدک نیشان العطش ...

المک من تعب روحی من اخر حزن ینشاف اشبن وی مواویلک غلاتک تسبگ رموشی من جان السهر .. کحله .. ونذر نثیه شریت عیونک الحلمی وکبر لیلک یا سکته التلم عینی وترافگنی الصدک نیشان العطش نیشان والدمعه العزیزه تموت بصدور الزلم یبنی مهو االموت البعید یزور گلب الناس والمروه وطن ...

۱۳ فروردین 1397
11K
شتاگیتلک رد لو #حلم بغیابک #أستنشگ قهر بجفاک کاسرلی #گلب 💔 یاریت کاسرلی #ضهر...!! بغیابک بگد ما #أون...!! مو گلبی گلب #أمی #أنفطر.

شتاگیتلک رد لو #حلم بغیابک #أستنشگ قهر بجفاک کاسرلی #گلب 💔 یاریت کاسرلی #ضهر...!! بغیابک بگد ما #أون...!! مو گلبی گلب #أمی #أنفطر.

۱۰ اسفند 1395
2K
منو یکول؟؟ الحب دگه #گلب!! بعدین دگه باب؟ الحب کسره گلب بعدین هجر #احباب

منو یکول؟؟ الحب دگه #گلب!! بعدین دگه باب؟ الحب کسره گلب بعدین هجر #احباب

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
منو یگول الحب دگة #گلب بعدین دگة باب الحب کسرة گلب بعدین هجر #احباب

منو یگول الحب دگة #گلب بعدین دگة باب الحب کسرة گلب بعدین هجر #احباب

۲۱ اردیبهشت 1395
1K
منو یکول الحب دگه #گلب بعدین دگه باب الحب کسره گلب بعدین هجر #احباب

منو یکول الحب دگه #گلب بعدین دگه باب الحب کسره گلب بعدین هجر #احباب

۱۸ اردیبهشت 1395
3K