نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گــ (۸ تصویر)

#گــِـریـِه کـُن مـــَـرد.. وَقتیٰ اَز #غـُصـِه پــُـری.. وَقتـیٰ اَز #عـٰآلَم و آدَم میـبـُری...

#گــِـریـِه کـُن مـــَـرد.. وَقتیٰ اَز #غـُصـِه پــُـری.. وَقتـیٰ اَز #عـٰآلَم و آدَم میـبـُری...

۶ مهر 1397
4K
#خانِـــه ات گوشِـــه یِ #قَـــلبم اســت؛ هَـــرجای ِ #دنیـآ که میخواهـــی #برو.. #دلتَـــنگت کِـه شُــدم، دَســت رویِ #قَـــلبم میگــُـذارَم...!! #شَـــک نَــدارم؛ از هَـرجایِ #دُنیا #گــَـرمیِ #دســـتهایم رویِ #تنَـــت را حِــس میکنی...!! #فاطمه_جوادی

#خانِـــه ات گوشِـــه یِ #قَـــلبم اســت؛ هَـــرجای ِ #دنیـآ که میخواهـــی #برو.. #دلتَـــنگت کِـه شُــدم، دَســت رویِ #قَـــلبم میگــُـذارَم...!! #شَـــک نَــدارم؛ از هَـرجایِ #دُنیا #گــَـرمیِ #دســـتهایم رویِ #تنَـــت را حِــس میکنی...!! #فاطمه_جوادی

۲۴ آذر 1396
11K
...: وای بَـر #دختَـــری کِـه در خــود #گــُـم شَــود ؛ و نَــدانَد کِـه کُــجا #گــُـم شــُـده ... هِــی #بِــگردد و #بگــَــردد و #بگـَـردد!.. و یـآدَش نیـآیَـد؛ کِه روزی در #آغــوشِ #هَـوس-آلودِ یِـک مَــرد جــٰا مانـدِه...! ...

...: وای بَـر #دختَـــری کِـه در خــود #گــُـم شَــود ؛ و نَــدانَد کِـه کُــجا #گــُـم شــُـده ... هِــی #بِــگردد و #بگــَــردد و #بگـَـردد!.. و یـآدَش نیـآیَـد؛ کِه روزی در #آغــوشِ #هَـوس-آلودِ یِـک مَــرد جــٰا مانـدِه...! در #بــٰاورهای ِ به گنـــد کشیـدِه .... و #رویاهــٰـایی کِـه بـویِ #تعفُــن گرفتِـه... نمیدانَـد در ...

۲۴ آبان 1396
9K
ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

۴ مرداد 1396
10K
امروز تو تقویم هخامنشی روز پسره... ﺭﻭﺯ #ﭘﺴﺮ ﻣﺒﺎﺭکــ #بابایی های اینده #سلطان غــرورا #تکیه گاهای محکــم #غیرتیـــای خواستنــی #تـه ریش دارا #گــُل پسـرا که دنیاشون پر از پیراهــن و شلواره پر از کتونی و ...

امروز تو تقویم هخامنشی روز پسره... ﺭﻭﺯ #ﭘﺴﺮ ﻣﺒﺎﺭکــ #بابایی های اینده #سلطان غــرورا #تکیه گاهای محکــم #غیرتیـــای خواستنــی #تـه ریش دارا #گــُل پسـرا که دنیاشون پر از پیراهــن و شلواره پر از کتونی و کالج و ادکلن قربون صدقه هایی که از مادرشون میرن چشم غره هایی که به ...

۱۵ آبان 1395
6K
یــادِتـه👅 #مـیگـفــتـی💬 تـــو #بــشــو👤 #گُـلـم🌹 مـــَن مــیــشـم #رولــِت☕️ #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ❄️ وَلـــی #مـــَن🌿 #مــیــگــُفــتَـم🚬 مـــَن بــِشـم🌅#گــُلــِتــ🌸 تـــو مـــیـــشـی #رولـَم💎 مـــیـــزَنـی #دورَم🙀 #هــمینـم شـد👽

یــادِتـه👅 #مـیگـفــتـی💬 تـــو #بــشــو👤 #گُـلـم🌹 مـــَن مــیــشـم #رولــِت☕️ #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ❄️ وَلـــی #مـــَن🌿 #مــیــگــُفــتَـم🚬 مـــَن بــِشـم🌅#گــُلــِتــ🌸 تـــو مـــیـــشـی #رولـَم💎 مـــیـــزَنـی #دورَم🙀 #هــمینـم شـد👽

۲۵ تیر 1395
4K
یـادِتـه #مـیگـفـتـی تــو #بــشـو #گُـلـم مــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد @texet_loOve

یـادِتـه #مـیگـفـتـی تــو #بــشـو #گُـلـم مــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد @texet_loOve

۸ اردیبهشت 1395
241
یــادِتـه #مـیگـفــتـی تـــو #بــشــو #گُـلـم مـــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن تو دلم #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد

یــادِتـه #مـیگـفــتـی تـــو #بــشــو #گُـلـم مـــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن تو دلم #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد

۱۲ فروردین 1395
921