نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ڪی (۳ تصویر)

#ڪی میخواد براش بیوگرافی بنویسم؟

#ڪی میخواد براش بیوگرافی بنویسم؟

۲ اردیبهشت 1397
36
#عشڨم واڛَت ڪادو گرفتـم #ولنتـــــاینمون_مبـــــارڪ.. بازۺ میڪنی؟زوڍ نہ نہ توواڛم باید بڲیری نہ مَن اصڹ تو #ڪی هستی؟:) من جلو #آینہ #ترانة؛)

#عشڨم واڛَت ڪادو گرفتـم #ولنتـــــاینمون_مبـــــارڪ.. بازۺ میڪنی؟زوڍ نہ نہ توواڛم باید بڲیری نہ مَن اصڹ تو #ڪی هستی؟:) من جلو #آینہ #ترانة؛)

۲۵ بهمن 1394
27
#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــــــــــاد #پیشــــــــــم #بغلــــــــــش کنــــــــــم #بگــــــــــم #ڪی ڪوچــــــــــولوی #منواذیــــــــــتـــــ ڪرده #اشڪ تو #چشاش جمع شہ #بگــــــــــہ #آقاتــــــــــون #هاپو شده همــــــــــش #گازم میگیــــــــــره #منم واسه ایــــــــــنکه #دل بچمــ #شاد شه #باهاش #نقــــــــــشه ...

#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــــــــــاد #پیشــــــــــم #بغلــــــــــش کنــــــــــم #بگــــــــــم #ڪی ڪوچــــــــــولوی #منواذیــــــــــتـــــ ڪرده #اشڪ تو #چشاش جمع شہ #بگــــــــــہ #آقاتــــــــــون #هاپو شده همــــــــــش #گازم میگیــــــــــره #منم واسه ایــــــــــنکه #دل بچمــ #شاد شه #باهاش #نقــــــــــشه بڪشمــــــــــوبریــــــــــم #کلی آقامونــــــــــو #گاز بگیریــــــــــم

۷ مرداد 1394
166