نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ڪاروان (۴ تصویر)

جلوے #ڪاروان حرڪت مےڪرد #میڪروفن رو در دستش مےگرفت و مے گفت:‌‌ «هرڪے دوست داره برا !امام زمانش تیڪہ تیڪہ بشہ #صلوات بفرستہ». #شهید_حجت_الله_رحیمی #خاکیان_خدایی

جلوے #ڪاروان حرڪت مےڪرد #میڪروفن رو در دستش مےگرفت و مے گفت:‌‌ «هرڪے دوست داره برا !امام زمانش تیڪہ تیڪہ بشہ #صلوات بفرستہ». #شهید_حجت_الله_رحیمی #خاکیان_خدایی

۲۹ آبان 1398
269
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 بزرگے مےگفت: دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم و صفر #آرایش مےڪنن میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون، تماشاے دسته هاے #عزادارے منو یاد #زن هاے شامے مےاندازن ڪہ ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 بزرگے مےگفت: دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم و صفر #آرایش مےڪنن میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون، تماشاے دسته هاے #عزادارے منو یاد #زن هاے شامے مےاندازن ڪہ وقتے بهشون خبر رسید #ڪاروان اسراے ڪربلا و سرهاے بریده بہ شام رسیده آرایش ڪردن ...

۹ مهر 1398
9
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 بزرگے مےگفت: دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم و صفر #آرایش مےڪنن میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون، تماشاے دسته هاے #عزادارے منو یاد #زن هاے شامے مےاندازن ڪہ ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 بزرگے مےگفت: دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم و صفر #آرایش مےڪنن میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون، تماشاے دسته هاے #عزادارے منو یاد #زن هاے شامے مےاندازن ڪہ وقتے بهشون خبر رسید #ڪاروان اسراے ڪربلا و سرهاے بریده بہ شام رسیده آرایش ڪردن ...

۹ مهر 1398
9
بزرگے مےگفت: دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم #آرایش مےڪنن میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون، تماشاے دسته هاے #عزادارے منو یاد #زن هاے شامے مےاندازن ڪہ وقتے بهشون خبر رسید ...

بزرگے مےگفت: دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم #آرایش مےڪنن میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون، تماشاے دسته هاے #عزادارے منو یاد #زن هاے شامے مےاندازن ڪہ وقتے بهشون خبر رسید #ڪاروان اسراے ڪربلا و سرهاے بریده بہ شام رسیده آرایش ڪردن و خلخال بہ پاهاشون ...

۲۹ شهریور 1397
26