نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپشن (۱۳۸ تصویر)

#کپشن .نشسته بودم کنار پنجره و داشتم محوطه دانشکده رو نگاه میکردم، درِ کلاس باز شد و اومد نشست رو به روم، یه لحظه جا خوردم، موهاشو کوتاه کرده بود، انقدر کوتاه که اگه دست ...

#کپشن .نشسته بودم کنار پنجره و داشتم محوطه دانشکده رو نگاه میکردم، درِ کلاس باز شد و اومد نشست رو به روم، یه لحظه جا خوردم، موهاشو کوتاه کرده بود، انقدر کوتاه که اگه دست میبردی لای موهاش از بین انگشت های دستت هیچ تارِ مویی بیرون نمیزد. قبل از ...

۳ روز پیش
128K
#کپشن*-* یک بار هم وقتی خیلی از دستش عصبانی و ناراحت شده بودم هر چی که بغض و خشم داشتم ریختم توی صدام و گفتم: آخه من سرمو به کدوم دیوار بکوبونم که حالم خوب ...

#کپشن*-* یک بار هم وقتی خیلی از دستش عصبانی و ناراحت شده بودم هر چی که بغض و خشم داشتم ریختم توی صدام و گفتم: آخه من سرمو به کدوم دیوار بکوبونم که حالم خوب بشه؟ آروم گفت: بکوب به دیوار سینه من و اون لحظه با این حرف من ...

۷ روز پیش
15K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
5K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
5K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
4K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
3K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
3K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
3K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
3K
#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

#کپشن #عاشقانه #غمگین #نوشته

۷ روز پیش
3K