نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کارلوس_کاستاندا (۲ تصویر)

.⭕️➕ برعڪس عمل کن دَه روز، بجای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی احساسِ یک انسانِ با اقتـدار و قوی را داشتـه باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را ...

.⭕️➕ برعڪس عمل کن دَه روز، بجای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی احساسِ یک انسانِ با اقتـدار و قوی را داشتـه باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن. = یعنی به خودم دروغ بگویـم؟ - چه فکر کنی ضعیف هستی و ...

۵ شهریور 1396
6K
- برعکس عمل کن! دَه روز، بجای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را ...

- برعکس عمل کن! دَه روز، بجای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن. + یعنی به خودم دروغ بگویم؟! - چه فکر کنی ضعیف هستی و ...

۸ اردیبهشت 1396
24K