نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چیستآ‌یثربی (۱ تصویر)

تمآم‌جنگهای‌جهآن نآمت‌را حآضرغآیب،می‌کنند.... یک‌هفته‌نرو ! مرخصی‌بگیر... دیشب‌خواب‌دیدم‌که‌با‌اسلحه موهآیم‌راشانه‌میکنی... اسلحه ای‌باآیک‌شاخه‌میخک‌سفیدبرضآمنش..... خیراست میدانم... #چیستآ‌یثربی....🍃

تمآم‌جنگهای‌جهآن نآمت‌را حآضرغآیب،می‌کنند.... یک‌هفته‌نرو ! مرخصی‌بگیر... دیشب‌خواب‌دیدم‌که‌با‌اسلحه موهآیم‌راشانه‌میکنی... اسلحه ای‌باآیک‌شاخه‌میخک‌سفیدبرضآمنش..... خیراست میدانم... #چیستآ‌یثربی....🍃

۲۰ شهریور 1398
3K