نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چشمانـــــــــم (۲ تصویر)

#درد_هایـــــــــــــــــم را مینویســـــــــــــــم در صفحه ای مجازی تا#دل بی طاقتــــــــــــــم برای لحظاتـــــــــــــی هم که شده آرام بگیرد تا شبنــــــــــم#چشمانـــــــــم برای لحظاتی هم که شــــــــــده نچکـــــــــــــد و سرازیـــــــــــر نشــــــــود تا حتی ذره ای هم که شده#سبــــــــــک ...

#درد_هایـــــــــــــــــم را مینویســـــــــــــــم در صفحه ای مجازی تا#دل بی طاقتــــــــــــــم برای لحظاتـــــــــــــی هم که شده آرام بگیرد تا شبنــــــــــم#چشمانـــــــــم برای لحظاتی هم که شــــــــــده نچکـــــــــــــد و سرازیـــــــــــر نشــــــــود تا حتی ذره ای هم که شده#سبــــــــــک شوم #نمیدانــــــــــــی_نه#نمیدانــــــــــی ایــــــــــن روزها چقـــــــــــدر#پر#پر ام پــــــــــــــرم از بغضـــــــــی بی انتها پــــــــــــــرم از فریادی که ...

۲۸ تیر 1395
4K
#درد_هایـــــــــــــــــم را مینویســـــــــــــــم در صفحه ای مجازی تا#دل بی طاقتــــــــــــــم برای لحظاتـــــــــــــی هم که شده آرام بگیرد تا شبنــــــــــم#چشمانـــــــــم برای لحظاتی هم که شــــــــــده نچکـــــــــــــد و سرازیـــــــــــر نشــــــــود تا حتی ذره ای هم که شده#سبــــــــــک ...

#درد_هایـــــــــــــــــم را مینویســـــــــــــــم در صفحه ای مجازی تا#دل بی طاقتــــــــــــــم برای لحظاتـــــــــــــی هم که شده آرام بگیرد تا شبنــــــــــم#چشمانـــــــــم برای لحظاتی هم که شــــــــــده نچکـــــــــــــد و سرازیـــــــــــر نشــــــــود تا حتی ذره ای هم که شده#سبــــــــــک شوم #نمیدانــــــــــــی_نه#نمیدانــــــــــی ایــــــــــن روزها چقـــــــــــدر#پر#پر ام پــــــــــــــرم از بغضـــــــــی بی انتها پــــــــــــــرم از فریادی که ...

۲۷ اردیبهشت 1394
1K