نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_سه (۱ تصویر)

#پارت_هشتاد_سه #غریبه_آشنا بکهیون: ئونسو آروم تر شده بود،سعی کردم بیشتر کنارش باشم ،بسشتر بهش توجه کنم ،ک ازم دلخور نباشه...در زدن...سهون رفت در رو باز کنه... سهون:سلام،بفرمایید داخل ئونسو نشسته بود رو مبل،سرمو گذاشته بودم ...

#پارت_هشتاد_سه #غریبه_آشنا بکهیون: ئونسو آروم تر شده بود،سعی کردم بیشتر کنارش باشم ،بسشتر بهش توجه کنم ،ک ازم دلخور نباشه...در زدن...سهون رفت در رو باز کنه... سهون:سلام،بفرمایید داخل ئونسو نشسته بود رو مبل،سرمو گذاشته بودم رو پاش و دراز کشیده بودم ئونسو با موهام بازی میکرد و باهم حرف میزدیم،فک ...

۲۰ مرداد 1398
31K