نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_صد_بیست_نه (۱ تصویر)

#پارت_صد_بیست_نه #غریبه_آشنا چند لحظه موند نگام کرد دستمو کشید پرت شدم تو بغلش،سرمو گذاشت رو سینه اش موهامو ناز میکرد +گریه نکن دیگه ببخشید داد زدم،آخه خیلی ترسیده بودم -ببخشید +گریه نکن عزیزم آروم باش ...

#پارت_صد_بیست_نه #غریبه_آشنا چند لحظه موند نگام کرد دستمو کشید پرت شدم تو بغلش،سرمو گذاشت رو سینه اش موهامو ناز میکرد +گریه نکن دیگه ببخشید داد زدم،آخه خیلی ترسیده بودم -ببخشید +گریه نکن عزیزم آروم باش آخه این چه کاریه که باهام میکنی...سرمو بلند کرد از رو سینش...سرمو انداختم پایین که ...

۹ شهریور 1398
37K