نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ویرایش_جعفر_مدرس_صادقی (۱ تصویر)

چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حادثه با حزن بگفت و پیشروی به حزن داد و راه مصر برگرفت. چون به مصر رسید، از در ...

چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حادثه با حزن بگفت و پیشروی به حزن داد و راه مصر برگرفت. چون به مصر رسید، از در سرای عزیز مصر در شد. ناگاه یوسف را دید با زلیخا، بر تخت پادشاهی نشسته. ...

۲۴ اسفند 1397
8K