نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ولیـ (۲ تصویر)

#وایـ بهـ مادرمـ قولـ دادمـ کهـ دیگهـ نزنمـ اینـ رگو💙♪ #ولیـ ایندفهـ یهـ جوریـ میزنمـ💜♪ #کهـ قرمزیهـ خونـ بگیرهـ سفیدیهـ درو💚♪ #دیگهـ مغازهـ هابهمـ تیغـ نمیدنـ❤♪ #ببینـ سرتوبایدچهـ چیزاییـ بشنومـ💛♪ #کندشدهـ تیغـ و کارمـ عجیبـ ...

#وایـ بهـ مادرمـ قولـ دادمـ کهـ دیگهـ نزنمـ اینـ رگو💙♪ #ولیـ ایندفهـ یهـ جوریـ میزنمـ💜♪ #کهـ قرمزیهـ خونـ بگیرهـ سفیدیهـ درو💚♪ #دیگهـ مغازهـ هابهمـ تیغـ نمیدنـ❤♪ #ببینـ سرتوبایدچهـ چیزاییـ بشنومـ💛♪ #کندشدهـ تیغـ و کارمـ عجیبـ گیرهـ♥♪ #دیگهـ مجبورمـ شیشه یـ عکستوبشکنمـ💖♪ #ایـــــــــــــــــــمانتمــــــــــــــــــ💜💜✌✌♪♪ #imannolove

۱ دی 1395
152
#مـنـ میخـواستم بهتـریـنـ دنــ🌏ــیآرو واسهـ تو بسازمـ #مـن جوونیـمـ چشــ👀ـآتـ رفتـ #ولۍ بازمـ دلهـ تو جای دیگهـ بود ##تـو 👈فقـطـ اومدی بهـ دلم امیـد دادی و رفتیـ #تو👈 گفتی محـدودتـ کردمـ ، گفتی ازادی و ...

#مـنـ میخـواستم بهتـریـنـ دنــ🌏ــیآرو واسهـ تو بسازمـ #مـن جوونیـمـ چشــ👀ـآتـ رفتـ #ولۍ بازمـ دلهـ تو جای دیگهـ بود ##تـو 👈فقـطـ اومدی بهـ دلم امیـد دادی و رفتیـ #تو👈 گفتی محـدودتـ کردمـ ، گفتی ازادی و رفتیـ #دلهـ تو جایـ دیگهـ بود... #🌸دارم از یادتـو میرمـ کمـو کمـو کم کم #داره ...

۱ مهر 1395
435